Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya és l'òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari en matèria d'ètica policial de les institucions pròpies de Catalunya, per coadjuvar a la millora de la qualitat del servei policial i ser espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública. El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya s'adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública, el qual assignarà els mitjans personals i materials necessaris per assegurar el funcionament d'aquest òrgan.

Les funcions del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya són les següents:

a) Assessorar els òrgans i les autoritats competents en matèria d'ètica policial sobre l'adopció de mesures per a la millora del comportament i, consegüentment, de la percepció de la imatge pública de les policies de Catalunya i la qualitat de la prestació del servei policial i les relacions amb la ciutadania.

b) Informar i, si s'escau, donar resposta a les qüestions que li adrecin la persona titular del departament amb competències en matèria de seguretat pública i els alcaldes com a responsables de la seguretat en els municipis respectius, així com dictaminar, a petició d'aquests, sobre l'adequació de determinades conductes als principis ètics policials.

c) Contribuir a l'impuls de les propostes oportunes per a l'elaboració i l'actualització de la normativa deontològica policial i, si s'escau, la seva codificació, mitjançant l'elaboració i l'actualització d'un codi d'ètica de la policia de Catalunya.

d) Valorar i difondre el coneixement científic i la doctrina més rellevant emanada de la pràctica judicial aplicable al camp de l'ètica policial.

e) Afavorir la conscienciació en matèria d'ètica professional i dels drets humans en l'àmbit de la seguretat i formular, si s'escau, recomanacions en aquesta matèria i les que siguin necessàries d'acord amb el codi d'ètica vigent en cada moment.

f) Col·laborar amb els organismes en matèria de formació i recerca policials en matèria de seguretat i, especialment, per a la determinació dels continguts ètics i deontològics dels cursos de formació de les policies de Catalunya i de les accions formatives dels diferents col·lectius amb funcions en matèria de seguretat, tenint en compte la perspectiva de gènere i les necessitats específiques derivades de la violència sobre les dones i els col·lectius més vulnerables.

g) Vetllar per l'adequació de la normativa policial a l'estructura de la mateixa organització i a l'àmbit d'actuació dels professionals policials al servei de les administracions públiques catalanes d'acord amb els principis d'ètica policial.

h) Les altres funcions que li encomanin les autoritats de seguretat i els òrgans de coordinació i participació del sistema de seguretat de Catalunya, així com preparar els estudis i informes que consideri necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. A aquests efectes, el Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya col·laborarà amb aquests òrgans i autoritats i els donarà suport.

Per a l'exercici de les seves funcions en matèria d'ètica policial, el Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya pot sol·licitar als cossos de policia de Catalunya, sempre a través de les autoritats de les quals depenen, la documentació i la informació relativa a l'exercici de les seves funcions, d'acord amb les limitacions que es derivin de la legislació policial i processal vigent. Els membres dels cossos de policia de Catalunya tenen un deure general de col·laboració amb el Comitè en l'exercici de les seves funcions.

En l'exercici de les funcions atribuïdes al Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, els seus membres actuen d'acord amb els principis d'independència, objectivitat, imparcialitat i integritat personal.

El Comitè s'ha de reunir almenys un cop cada quadrimestre.

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya ha d'elaborar el seu reglament de funcionament intern, en el marc d'aquest Decret, que concretarà el règim de publicitat de l'activitat del Comitè. En tot el que no prevegin aquest Decret i el reglament esmentat, el Comitè es regirà supletòriament per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats aplicable en l'àmbit de Catalunya.

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya pot constituir comissions i grups de treball per fer l'anàlisi o el seguiment de qüestions específiques de la seva competència. Aquests grups o comissions els ha de presidir un membre del Comitè i poden estar integrats per persones funcionàries o expertes que siguin idònies. Així mateix, el Comitè pot designar algun o alguns dels seus membres com a ponents específics o encarregats d'estudiar i preparar algun dels assumptes que corresponen al Comitè.

En els supòsits previstos a l'apartat anterior, es podran percebre dietes i indemnitzacions per l'assistència a reunions i per la realització de treballs que requereixin una dedicació especial.

Components

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya està integrat per 10 membres, nomenats per la persona titular del departament amb competències en matèria de seguretat pública, d'entre els quals el conseller o consellera del departament esmentat ha de designar la persona que ocupi la presidència.

La designació dels membres del Comitè es comunicarà posteriorment al Consell de Seguretat de Catalunya.

Els 10 membres que integren el Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya han de ser designats:

a) 5 entre persones dels àmbits acadèmic o professional amb acreditada solvència i experiència en disciplines del coneixement com el dret, la sociologia, la psicologia i l'ètica, i en els àmbits de la seguretat i la policia.

b) 3 entre els membres de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra, que tinguin una antiguitat mínima de deu anys en el cos, que s'hagin distingit per la seva trajectòria i prestigi professionals.

c) 2 entre els membres dels cossos de policia local de Catalunya, a proposta de les entitats municipalistes més representatives, amb una antiguitat mínima de deu anys com a policia local, que s'hagin distingit per la seva trajectòria i prestigi professionals.

Una persona funcionària del departament competent en matèria de seguretat pública designada pel conseller o consellera d'aquest departament, amb l'informe previ del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, serà designada per exercir les funcions de secretari/ària.

Els membres del Comitè són nomenats per un únic període de 4 anys.

El càrrec de membre del Comitè no és retribuït. No obstant això, les persones membres del Comitè que no tinguin la consideració de personal al servei de les administracions públiques tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó del servei per l'assistència a les seves sessions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Poden assistir a les sessions del Comitè, amb veu però sense vot, i sempre amb la invitació prèvia del seu president, altres persones expertes o tècniques en matèria de seguretat, assessors externs i entitats relacionades amb la defensa dels drets humans i dels valors ètics i democràtics, i professionals de la policia de prestigi reconegut.

En la composició i posterior renovació de les persones membres del Comitè, s'ha de procurar respectar el principi de paritat de gènere.


data actualització (05/09/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya