Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Foment

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Gonzalez Tallada

Càrrec

cap del Servei de Foment

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Foment té les funcions següents:

a) Promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment i la difusió del moviment cooperatiu, les cooperatives i les societats laborals i les altres formes jurídiques de l'economia social i solidària.

b) Elaborar les ordres de convocatòria de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

c) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

d) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

e) Fomentar la creació i la consolidació d'empreses cooperatives i entitats d'economia social i solidària.

f) Implementar eines que millorin la coordinació amb les entitats representatives de l'economia social i cooperativa.

g) Dissenyar i coordinar actuacions sectorials en relació amb empreses de l'economia social i solidària.

h) Vetllar per la recopilació, l'emmagatzematge, la gestió i l'anàlisi correctes de les dades de la Direcció General, o externes, necessàries per a la realització d'estudis sobre variables relatives a empreses de l'economia social i solidària.

i) Promoure estudis sobre variables relatives a empreses de l'economia social i solidària i analitzar les dades que se'n derivin.

j) Coordinar i assessorar les unitats dels serveis territorials corresponents en matèries de la seva competència.

k) Assessorar en matèria econòmica i comptable el Registre central i els registres territorials de cooperatives.

l) Incorporar la visió digital i proposar les tecnologies necessàries per a la gestió i la tramitació dels serveis que es presten.

m) Elaborar els plans de control i de seguiment de l'impacte per als programes de la seva competència.

n) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (14/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya