Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Executiva del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 21 56
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Article 18 Funcions de la Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents:

a) Informar sobre el pla estratègic i la carta de serveis públics.
b) Aprovar els criteris per al disseny del servei relacionats amb la situació, els espais i les instal·lacions, la plataforma tecnològica i l'explotació del servei.
c) Preparar els convenis i els acords de col·laboració, i també els procediments i els protocols.
d) Informar sobre els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei.
e) Informar sobre l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.
f) Informar sobre les propostes de creació, modificació i supressió de taxes i preus públics del Centre.
g) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta sotmeti a la seva consideració.
h) Totes les funcions que li delegui el Consell Rector.

2. En tot el que no estableix aquesta llei o la normativa que la desenvolupi, el funcionament de la Comissió Executiva es regeix per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans col·legiats que estableix la legislació vigent de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

3. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, convocada pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o presidenta o que ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.

Components

Article 17 La Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrada pel secretari o secretària competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la presidència, pel director o directora del Servei Català de la Salut, que n'exerceix la vicepresidència, i pels vocals titulars següents:

a) Dos vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, un dels quals ha d'ésser el director o directora general competent en matèria de protecció civil.
b) Dos vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de salut.
c) El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

2. Exerceix la secretaria de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot, un funcionari o funcionària de carrera de l'Administració de la Generalitat adscrit al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que és designat pel Consell Rector.


data actualització (02/07/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya