Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Responsable

  Titular del Departament d'Interior

Càrrec

Presidència

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 21 56
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents:

a) Fixar els objectius del Centre i aprovar-ne el pla estratègic i la carta de serveis públics.

b) Aprovar les disposicions sobre règim interior, funcionament i estructura orgànica.

c) Informar preceptivament sobre els convenis i els acords de col·laboració i sobre els procediments i els protocols.

d) Aprovar els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei.

e) Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual, i també els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d'actuacions, d'inversions i de finançament del Centre.

f) Proposar la creació, la modificació i la supressió de taxes i preus públics del Centre.

g) Ésser informat del nomenament i la separació del director o directora i exercir el control de la funció de direcció.

h) Informar sobre el nomenament de les persones que formen part dels òrgans complementaris.

i) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta sotmeti a la seva consideració.

2. En tot el que no estableix aquesta llei o la normativa que la desenvolupi, el funcionament del Consell Rector es regeix per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans col·legiats que estableix la legislació vigent de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

3. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l'any convocat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o presidenta o que ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.


Components

1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals titulars següents:

a) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, una de les quals ha d'ésser la persona titular de la unitat directiva competent en matèria de protecció civil.

b) El secretari o secretària general del departament competent en matèria de seguretat pública.

c) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, una de les quals ha d'ésser el director o directora del Servei Català de la Salut.

d) La persona titular de la unitat directiva que tingui atribuïts el comandament i la direcció superior del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb la normativa vigent.

e) Dues persones en representació dels ens locals, proposades per les entitats associatives representatives dels municipis catalans.

f) Una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona, proposada per l'alcalde o alcaldessa.

g) Una persona en representació de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, si ho acorden així els òrgans competents de l'Administració de l'Estat.

2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot.

3. Exerceix el càrrec de secretari o secretària del Consell Rector la persona que a aquest efecte sigui designada pel mateix Consell.

4. L'òrgan administratiu responsable de la designació dels membres ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell.


data actualització (30/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya