Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Responsable

Sra.   Irene Fornós Curto

Càrrec

directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 21 56 / 93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça
Carrer dels Pagesos, 2 (Edifici 112)
Població
43204  Reus

 

NIF

Q-0801643-H

 

Funcions

Capítol I: El servei d'atenció de trucades d'urgència i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Article 1 Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte la regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112 en el territori de Catalunya, que ha d'ésser gestionat per l'Administració de la Generalitat per mitjà de la creació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Secció primera: El servei d'atenció de trucades d'urgència

Article 2 Finalitat del servei

1. La missió principal del servei públic d'atenció de trucades d'urgència és contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de protecció civil, si escau, dels serveis corresponents, amb independència de l'Administració pública o de l'entitat a la qual correspongui la prestació material de l'assistència requerida.

2. El servei públic d'atenció de trucades d'urgència ha d'ésser prestat per l'Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de seguretat pública, amb el règim de gestió que determina aquesta llei.

Article 3 Funcions del servei

1. El servei públic d'atenció de trucades d'urgència té les funcions següents:

a) Rebre i atendre les trucades d'urgència al número telefònic d'emergències únic europeu 112 fetes per la ciutadania en el territori de Catalunya.

b) Conèixer l'estat dels recursos de les diverses administracions i entitats per a atendre i resoldre una emergència.

c) Identificar, tractar i avaluar les trucades rebudes al número 112, segons la urgència o el tipus d'incident, de conformitat amb els convenis de col·laboració, els procediments de comunicació i els protocols d'actuació que s'estableixin entre l'Administració de la Generalitat i les administracions públiques o les entitats que tinguin la competència per a prestar materialment l'assistència.

d) Transmetre el requeriment d'assistència als serveis que tinguin la competència per a prestar-la materialment i contribuir, si escau, a la coordinació dels dits serveis activant la prestació d'auxili més adequada en cada cas i assignant prioritats en funció del tipus de demanda.

e) Fer un seguiment de cadascuna de les respostes a les emergències, perquè cada sector implicat conegui l'activitat i les iniciatives que els altres sectors responsables han dut a terme per resoldre-les.

f) Rebre informació dels òrgans, les administracions o les entitats que intervinguin en la prestació material de l'assistència i tractar la informació rebuda.

g) Mantenir actualitzades les bases de dades i determinar els procediments de comunicació i els protocols d'actuació necessaris per a desenvolupar l'activitat del servei, d'acord amb les directrius i els criteris que s'estableixin.

h) Efectuar els controls de qualitat i analitzar les actuacions del servei amb la finalitat de millorar i optimitzar els recursos propis.

i) Atendre els centres de recepció o els punts de resposta de trucades telefòniques amb finalitats específiques que s'incorporin al servei.

j) Transmetre el requeriment d'assistència i informació de les dones que són víctimes de la violència masclista als serveis d'atenció telefònica especialitzats competents.

k) Qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb les d'aquest apartat.

2. El servei d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic 112 no comprèn la prestació material de l'assistència requerida per la ciutadania ni les decisions sobre els recursos que s'hi han de destinar. La dita prestació correspon als centres directius, les administracions i les entitats competents, d'acord amb llurs normes d'atribució de competències, d'organització i de funcionament.

3. El Govern pot disposar d'integrar en el servei funcions i prestacions de valor afegit relacionades amb l'atenció i la gestió de trucades d'urgència, amb l'adscripció dels mitjans personals i materials d'intervenció necessaris per a desenvolupar-les.

Article 4 Característiques de la prestació del servei

La prestació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència ha de tenir les característiques següents:

a) La cobertura del servei ha d'ésser equitativa i equilibrada per tot el territori de Catalunya.

b) L'accés al servei ha d'ésser universal, gratuït i permanent per a tothom qui es trobi en el territori de Catalunya i s'han de garantir els mecanismes per a assegurar-lo a les persones amb discapacitat.

c) L'atenció del servei s'ha de fer en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya i, com a mínim, en dos dels idiomes oficials en els estats de la Unió Europea.

d) El servei s'ha de donar a conèixer per mitjà de campanyes d'informació que en difonguin la imatge i n'impulsin una utilització correcta.

e) El servei s'ha de configurar com una plataforma de serveis horitzontals integrats entre si per mitjà d'acords o convenis de col·laboració.

Article 5 Gestió del servei

1. El servei públic d'atenció de les trucades d'urgència per mitjà del número telefònic 112 ha d'ésser prestat amb caràcter exclusiu pel departament competent en matèria de seguretat pública de l'Administració de la Generalitat, mitjançant l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, creada per aquesta llei.

Secció segona: El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Article 6 Creació i naturalesa del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya


1. Es crea el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya com una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les seves funcions, amb patrimoni i tresoreria propis i amb autonomia de gestió per a assolir les seves finalitats, l'activitat del qual es regeix pel dret privat amb caràcter general, llevat de les excepcions que determina aquesta llei. Aquesta entitat s'adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública.

2. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de disposar de recursos suficients per a desenvolupar les seves funcions. A aquest efecte, té pressupost propi, d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les finances públiques de Catalunya.

3. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya pot organitzar activitats i serveis i establir delegacions territorials pròpies en diferents localitats de Catalunya amb l'objectiu de millorar l'operativitat del servei.

Article 7 Finalitat i funcions del Centre

La finalitat essencial del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'atenció i gestió de trucades d'urgència per mitjà del número telefònic 112. Per a complir aquesta finalitat, li corresponen l'exercici de les funcions del servei d'atenció de trucades d'urgència establertes per l'article 3 i les prestacions del Centre fixades per l'article 8.

Article 8 Prestacions pròpies i complementàries del Centre

1. Des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya s'han de rebre, atendre, tractar, avaluar i derivar les trucades que es facin en el territori de Catalunya al número 112, i s'han de fer els requeriments d'assistència que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les entitats competents en cada matèria.

2. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya es constitueix en la infraestructura física i el sistema de serveis en el qual s'han de localitzar els recursos humans i els mitjans materials i tecnològics, i també el conjunt de bases de dades, procediments de comunicació, protocols d'actuació i sistemes de qualitat necessaris per al correcte funcionament del servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic europeu 112 en el territori de Catalunya.

3. Com a servei complementari, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya es constitueix com una plataforma base de suport tecnològic i logístic del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya per a comunicar, coordinar i informar de l'actuació dels diversos serveis que hagin d'intervenir en l'activació d'un pla de protecció civil en una situació d'emergència declarada sota la direcció de l'autoritat competent de protecció civil que n'hagi declarat formalment l'activació. El Centre ha de participar en el sistema de comunicació, control i coordinació de les transmissions de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil.

Article 9 Col·laboració amb el Centre

1. Les administracions públiques i llurs entitats vinculades o dependents que desenvolupen activitats en el territori de Catalunya relacionades directament o indirectament amb el servei públic de trucades d'urgència tenen l'obligació de respondre a tots els requeriments d'assistència que es facin des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

2. Les empreses o les entitats privades que tenen com a objecte social o com a finalitat corporativa alguna activitat vinculada directament o indirectament amb l'assistència o el tractament de situacions en les quals hi ha un perill directe per a la vida, la integritat física, la salut o la seguretat de les persones, per a la propietat privada o pública o per al medi, i que disposen d'algun servei o recurs d'interès, estan obligades a col·laborar amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya en tots els requeriments d'assistència que aquest els faci.

3. Les administracions, les empreses i les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2, en el marc de llurs competències i activitats, han de facilitar tota la informació necessària en les situacions d'urgència en què protecció civil hagi d'activar un pla d'emergència.

4. Les administracions, les empreses i les entitats a què fa referència aquest article han de facilitar informació al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, especialment sobre les matèries següents:

a) L'existència de situacions d'urgència o emergència de les quals tinguin coneixement.

b) El desenvolupament, les incidències i els resultats de les assistències en què intervinguin, tenint en compte que tenen l'obligació específica d'informar en temps real de l'arribada al lloc de l'incident i de l'acabament de llur intervenció.

5. Les administracions, les empreses i les entitats a què fa referència aquest article tenen l'obligació d'acusar recepció dels requeriments d'assistència que els trameti el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

6. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de proveir les administracions públiques i llurs entitats vinculades o dependents que desenvolupen activitats en el territori de Catalunya relacionades amb el servei públic de trucades d'urgència i, si escau, les empreses i les entitats privades obligades a col·laborar, de tota la informació al seu abast necessària per a l'adequada valoració i prestació dels serveis. El Centre ha de respondre amb qualitat de servei i temps segons els procediments de comunicació i protocols d'actuació establerts per ambdues parts.

Article 19 El director/a 
El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és nomenat i separat pel Govern a proposta del conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública.

Article 20 Funcions del director/a 

El director/a del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents:

a) Representar i dirigir el Centre d'acord amb les directrius del president o presidenta i del Consell Rector, i impulsar, coordinar i planificar les activitats necessàries per a complir les seves finalitats i exercir les funcions que té atribuïdes.

b) Executar els acords del Consell Rector i vetllar pel compliment de les instruccions i les decisions dels òrgans de govern del Centre.

c) Elaborar i presentar al Consell Rector els projectes de pla estratègic i de carta de serveis, els criteris de disseny del servei i els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei.

d) Coadjuvar en l'elaboració dels convenis i els acords de col·laboració, i dels procediments i els protocols d'actuació.

e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual i presentar-los al Consell Rector.

f) Exercir la direcció del personal del Centre, contractar el personal laboral i donar-ne compte al Consell Rector.

g) Autoritzar les despeses i fer els pagaments, quan llur quantia sigui igual o inferior al vint per cent dels pressupostos del Centre.

h) Exercir les competències sobre patrimoni i contractació que l'ordenament jurídic atribueix a les entitats de dret públic.

i) Aprovar les instruccions que es considerin necessàries per a regular el funcionament de l'activitat del Centre, i també l'ús de les dependències, les instal·lacions i els serveis que hi estan associats.

j) Elaborar i presentar al Consell Rector les propostes de criteris per al disseny del servei relacionats amb la situació, els espais i les instal·lacions, la plataforma tecnològica i l'explotació del servei.

k) Preparar i presentar al Consell Rector les propostes d'instruccions de contractació.

l) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per mitjà d'una disposició legal o reglamentària, i també qualsevol altra funció que, essent una competència pròpia del Centre, no sigui atribuïda a un altre òrgan.


Disposicions addicionals

Primera Publicitat del número telefònic 112

El número telefònic 112 és l'únic del qual les administracions de les institucions pròpies de Catalunya poden fer publicitat com a número de telèfon d'urgències i d'emergències.

Segona Condicions i termini de la publicitat del número telefònic 112.

En el termini de 3 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el número 112 ha de figurar obligatòriament i d'una manera visible com a telèfon d'emergències en tots els vehicles dels serveis d'emergències i urgències dependents de les administracions de les institucions pròpies de Catalunya, en totes les cabines i telèfons d'ús públic situats a Catalunya i en totes les àrees d'atenció al públic situades a Catalunya d'empreses, entitats i organismes on es puguin generar situacions d'emergència.

Tercera Característiques materials de la publicitat del número telefònic 112

La dimensió, el format i el logotip dels anuncis, els cartells i les inscripcions per a fer publicitat del número 112 han d'ésser fixats per ordre del conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, a proposta del Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Quarta Compliment de l'article 30 de la Llei 4/2003

Paral·lelament a la implantació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, s'ha d'impulsar el procés de desenvolupament del dit centre, per mitjà dels instruments jurídics pertinents, com un ens integrat permanent d'atenció a les demandes en matèria d'emergència i protecció civil, policia i urgències sanitàries amb capacitat per a gestionar els procediments i els recursos destinats a donar-hi resposta, d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera Tramesa dels requeriments d'actuació

1. Fins que se signin els convenis corresponents o s'aprovin els acords de col·laboració a què fa referència aquesta llei, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de trametre els requeriments d'assistència que rebi de la manera que determinin els procediments de comunicació i els protocols d'actuació aprovats pel departament competent en matèria de seguretat pública, a proposta del Consell Rector del Centre.

2. Els instruments jurídics a què fa referència l'apartat 1 han de fixar els centres o les unitats als quals s'han de trametre en cada cas els requeriments d'actuació, en funció de la informació que cada centre directiu, Administració o entitat està obligat a prestar.

3. Una vegada tramès el requeriment d'actuació a què fa referència l'apartat 2, l'Administració o l'entitat que el rebi és responsable de la prestació material del servei, d'acord amb l'àmbit en què té competència i capacitat.

Segona Adequació dels plans de protecció civil

Les administracions públiques, les entitats i els organismes que tinguin aprovats plans de protecció civil disposen del termini d'un any per a adequar-los a les prescripcions d'aquesta llei, a partir del moment que aquesta entri en vigor, i per a comunicar l'activació dels plans al número telefònic únic 112.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i el Consell Rector.

Article 14. El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta

1. El president o presidenta del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, al qual corresponen les funcions següents:

a) Exercir l'alta representació i la direcció superior del Centre.

b) Presidir el Consell Rector del Centre, convocar-ne les sessions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir-ne les reunions. Té vot de qualitat per a dirimir els empats.

c) Supervisar les actes i les certificacions dels acords del Consell Rector.

d) Tutelar el desenvolupament de les activitats del Centre tot assegurant el compliment de la legislació vigent i vetllant pel compliment dels acords del Consell Rector.

e) Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el vint per cent dels pressupostos del Centre.

f) Nomenar els membres dels òrgans complementaris del Centre, si escau, a proposta de les respectives administracions, entitats i organitzacions.

g) Exercir la representació legal, i també les funcions que siguin inherents a la seva condició de president o presidenta de l'òrgan col·legiat.

2. El vicepresident o vicepresidenta del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, el qual substitueix el president o presidenta en casos d'absència o malaltia i exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa.

Article 15. El Consell Rector

1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals titulars següents:

a) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, una de les quals ha d'ésser la persona titular de la unitat directiva competent en matèria de protecció civil.

b) El secretari o secretària general del departament competent en matèria de seguretat pública.

c) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, una de les quals ha d'ésser el director o directora del Servei Català de la Salut.

d) La persona titular de la unitat directiva que tingui atribuïts el comandament i la direcció superior del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb la normativa vigent.

e) Dues persones en representació dels ens locals, proposades per les entitats associatives representatives dels municipis catalans.

f) Una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona, proposada per l'alcalde o alcaldessa.

g) Una persona en representació de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, si ho acorden així els òrgans competents de l'Administració de l'Estat.

2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot.

3. Exerceix el càrrec de secretari o secretària del Consell Rector la persona que a aquest efecte sigui designada pel mateix Consell.

4. L'òrgan administratiu responsable de la designació dels membres ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell.
data actualització (29/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya