Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport i Planificació de Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Bonsom Belart

Càrrec

cap del Servei de Suport i Planificació de Personal

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Planificar i implementar les polítiques i les eines de gestió de personal i la seva avaluació i seguiment.
 
Establir els criteris tècnics d'actuació i interpretació en matèria de planificació de jornada i horaris del personal funcionari de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra per a totes les regions policials i les seves unitats administratives.
 
Confeccionar les bases de les convocatòries, gestionar les sol·licituds i adjudicar el repartiment del fons d'acció social del personal de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra.
 
Supervisar la gestió de les incidències, amb transcendència econòmica, del personal de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra i, en especial, en el camp de les cotitzacions a la Seguretat Social, i elaborar les resolucions corresponents als processos de reconeixement de drets que se'n derivin.
 
Elaborar les resolucions corresponents als processos de reconeixement de drets previstos a la normativa vigent del personal del cos de Mossos d'Esquadra.
 
Elaborar estadístiques i informes en matèria de personal en l'àmbit de les seves competències, tenint en compte la perspectiva de gènere.
 
Proposar i fer el seguiment de les despeses de personal relatives a les compensacions per serveis extraordinaris.
 
Gestionar les despeses relatives a les indemnitzacions per raó de servei que generi el personal de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra i efectuar-ne el seguiment i l'avaluació.
 
Elaborar les circulars i instruccions en matèries objecte de la seva competència corresponents al personal funcionari de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra.
 
Col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses no fixes en matèria de personal de la Direcció General de la Policia.
 
Elaborar els calendaris i jornades de treball del cos de Mossos d'Esquadra i efectuar-ne el seguiment i l'avaluació.
 
En coordinació amb la Direcció de Serveis, efectuar la detecció de les necessitats formatives del personal d'administració i serveis de la Direcció General de la Policia.
 
Preparar els antecedents i elaborar els informes en relació amb les reclamacions i els recursos administratius interposats contra actes dictats en l'àmbit de les competències del Servei.
 
Coordinar les declaracions de les situacions administratives especials de segona activitat del personal de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra.
 
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (30/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya