Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport al Sistema de Seguretat

    Organigrama

Càrrec

cap del Servei de Suport al Sistema de Seguretat

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 25 47
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar el suport i l'assessorament a la Comissió de Policia de Catalunya.

Coordinar l'elaboració de propostes de convenis de col·laboració en matèria de coordinació policial i els projectes i les iniciatives necessàries per al desenvolupament del sistema de seguretat.

Elaborar les propostes de reglaments i altres disposicions normatives relatives a les competències de la Generalitat en matèria de policia local i altres en relació amb l'entorn organitzatiu del sistema de seguretat.

Promocionar iniciatives conjuntes amb els ajuntaments per a la planificació operativa dels serveis de seguretat, l'assignació eficient i l'aprofitament conjunt dels recursos, i integrar els sistemes d'informació per a la homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals.

Proposar l'establiment de directrius tècniques i criteris d'homologació de procediments de treball, recursos materials i mitjans tècnics, col·laborant amb els òrgans competents en matèria de trànsit en aquells àmbits de la seva competència que afectin les policies locals.

Donar suport tècnic, jurídic i d'avaluació psicològica als ajuntaments en els processos de selecció, promoció o provisió de places de policies locals i de vigilants, així com proposar membres dels tribunals corresponents i donar suport jurídic i tècnic en els procediments disciplinaris als policies locals i vigilants.

Donar suport d'avaluació psicològica als ajuntaments en els processos de revisió relacionats amb l'ús d'armes de foc.

Donar suport als ajuntaments quant a les organitzacions policials per tal d'optimitzar i adequar els recursos humans.

Assessorar els ajuntaments en relació amb la normativa d'aplicació, les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius de les policies locals i els vigilants, impulsant l'elaboració de publicacions destinades als municipis que disposin de policia local o vigilants.

Elaborar i mantenir sistemes d'informació sobre dades relatives a les policies locals i vigilants de Catalunya.

Assessorar en matèria de coordinació de policies locals i vigilants.

Fer la gestió i el seguiment de les activitats de coordinació i col·laboració amb les juntes locals de seguretat i les comissions regionals de seguretat, donant el suport tècnic necessari per al compliment de les funcions que tenen encomanades els òrgans consultius i de participació del sistema de seguretat de Catalunya.

Elaborar i difondre la informació necessària per a la millora de l'accessibilitat dels ciutadans al sistema de seguretat de Catalunya, participant en l'establiment dels mecanismes i procediments de queixes, avaluació i control del compliment efectiu dels drets d'informació dels ciutadans en el sistema de seguretat.

Organitzar un procediment i sistema de tramitació de queixes i peticions dels ciutadans sobre la prestació dels serveis de seguretat i l'actuació dels agents de seguretat.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (04/11/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya