Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sr.   Javier Eduardo Corominas Frigola

Càrrec

cap de la Inspecció de Serveis

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Dirigir i coordinar l'actuació dels inspectors de serveis, tant pel que fa al personal efectiu adscrit als serveis centrals com al personal efectiu adscrit als serveis territorials.
b) Instruir expedients disciplinaris del personal d'administració i serveis i del personal docent a instància del secretari o secretària general, expedients administratius de revocació d'autorització de centres per incompliment de les condicions de l'autorització i expedients sancionadors a centres per incompliment de les obligacions derivades de la subscripció de concert o de l'obtenció de subvencions, a instància de la direcció general competent, i proposar-ne, en tots els casos, la resolució.
c) Inspeccionar el funcionament de les unitats i els centres dins del seu àmbit d'actuació.
d) En l'acció inspectora sobre els serveis, avaluar les situacions i assessorar sobre el desenvolupament de la gestió encomanada, vetllar pels aspectes relatius als elements funcionals, personals i materials, al règim econòmic, als procediments i a l'ús de la llengua d'acord amb la Llei de política lingüística.
e) Emetre informes i formular propostes d'actuacions puntuals de millora i correcció en els serveis.
f) Atendre les queixes i els suggeriments que eventualment sorgeixin en els diversos serveis del Departament sobre disfuncions en relació amb el servei que tenen encomanat, emetre els informes pertinents i proposar al secretari o secretària general l'adopció de les mesures correctores que s'estimin pertinents.
g) Elaborar i proposar al secretari o secretària general el projecte de pla anual d'actuació ordinària i la memòria anual d'activitats de la Inspecció de Serveis.
h) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel secretari o secretària general.data actualització (08/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya