Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General d'Educació

Responsable

Sra.   Patrícia Gomà i Pons

Càrrec

secretària general d'Educació

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Representar el Departament per delegació del Conseller i exercir, sota la direcció del titular del Departament, les funcions que aquest li delegui.
b) Assumir la inspecció dels centres, les dependències i els organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors generals, i dirigir i organitzar els serveis generals del Departament.
c) Vetllar per l'organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament.
d) Ser l'òrgan de comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació amb el Departament i amb els altres Departaments, organismes i entitats que en depenen, sens perjudici de les atribucions que a aquest respecte tenen els directors generals.
e) Coordinar l'actuació del Departament en relació les transferències de funcions i serveis.
f) Ésser el o la cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal, llevat que pertoquin al conseller o la consellera; contractar el personal laboral i nomenar els funcionaris interins del Departament.
g) Coordinar, sota la direcció del conseller  o la consellera, els programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al Departament.
h) Tramitar les disposicions generals i, si s'escau, elaborar-les i fer-ne l'estudi i l'informe.
i) Elaborar, conjuntament amb els directors generals, l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al conseller, tramitar el dels organismes i les entitats adscrits al Departament, i dirigir i controlar la gestió del pressupost del Departament.
j) Supervisar l'adquisició e subministraments, béns i serveis, i també els expedients de contractació de qualsevol tipus; autoritzar les despeses dins els límits que s'estableixin per lament i fer informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.
k) Elaborar els programes de necessitats del Departament i exercir les altres funcions que la legislació vigent li atribueixi.
l) Proposar les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparar els mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.data actualització (01/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya