Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Pérez Suñol

Càrrec

cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel director o directora de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, depèn de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat.

Corresponen a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Àrea TIC) les funcions següents:

Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament amb les polítiques i estratègies de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, i difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols.

Elaborar la proposta del Pla director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d'informació, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació del Departament, d'acord amb els criteris i directrius de la Direcció de Serveis.

Coordinar els òrgans i àrees de les diferents unitats directives del Departament, així com els seus organismes autònoms i ens dependents, que desenvolupin funcions de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, els quals resten subjectes a les directrius, procediments i mecanismes de seguiment de la seva activitat que estableixin els òrgans competents.

Elaborar la proposta del pressupost de l'Àrea TIC, que elevarà al Comitè de Recursos Tecnològics i Sistemes d'Informació, així com facilitar al Comitè el seguiment de l'execució del Pla director de les TIC del Departament.

Executar i implantar les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC i fer-ne el seguiment, proposant la prioritat de les actuacions que se'n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts dels subministradors externs. També supervisa la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament i hi dóna suport.

Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis, mantenint i gestionant les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts als contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllant per la implantació en el Departament de les aplicacions i serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Identificar estratègies d'evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, en l'àmbit tecnològic, i proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, que n'assumeix la funció organitzativa, seguint els criteris corporatius.

Col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració electrònica i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, que n'assumeix la funció organitzativa, i d'acord amb els criteris funcionals corporatius.

Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, avaluar periòdicament la seva situació al Departament i el grau de satisfacció entre les persones usuàries, emetre els corresponents informes per a la Direcció i proposar les mesures correctores.

Col·laborar en la definició de la política de seguretat dels sistemes i implantar-la en coordinació amb les directrius corporatives en aquesta matèria, vetllant per la continuïtat de les prestacions i la capacitat de satisfer els nivells de servei definits.

Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (23/05/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya