Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció de l'Agència Catalana del Consum

Funcions

Les funcions del Consell de Direcció són:
a) Aprovar el reglament de règim interior.
b) Debatre i aprovar els programes d'actuació anuals i fer-ne el seguiment.
c) Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.
d) Aprovar els comptes i la memòria anuals.
e) Debatre totes les qüestions relacionades amb la política de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris, per iniciativa del president o presidenta, el director o directora o els membres del Consell.
f) Ésser informat sobre les propostes de disposicions de caràcter general impulsades per l'Agència i debatre-les.
2. El Consell de Direcció és convocat pel president o presidenta, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licita una tercera part dels seus membres.
3. El Consell de Direcció es reuneix almenys dues vegades l'any i quan ho demana una tercera part dels seus membres.

 


Components

El Consell de Direcció és format pels membres següents:
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El director o directora.
d) Vuit vocals en representació de la Generalitat, designats a proposta dels departaments que tinguin assumides les competències en les matèries següents: economia, producció agroalimentària, salut pública, transports, habitatge, comerç i turisme, energia i seguretat industrial, i política lingüística.
e) Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, proposats pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
f) Dos vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.
g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives, proposats per aquestes.
h) Un vocal de lliure designació del president o presidenta de l'Agència Catalana del Consum entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris.
i) Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes organitzacions.
j) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.

 data actualització (29/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya