Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable Tècnic Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Macho Pérez

Càrrec

responsable tècnica jurídica

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 09
Fax
93 551 24 62
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport jurídic a les diverses unitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per tal de garantir una correcta aplicació i interpretació de la normativa vigent.
 
Instruir i tramitar recursos administratius, reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, reclamacions de responsabilitat patrimonial, procediments de revisió d'ofici dels actes administratius dictats sobre matèries que siguin competència de la Direcció General i elaborar la proposta de resolució corresponent.
 
Preparar els antecedents i els informes en relació amb els recursos que se substancien per via jurisdiccional i en relació amb les sol·licituds formulades pel Síndic de Greuges.
 
Analitzar jurídicament el contingut de les bases de les convocatòries dels processos d'accés i provisió dels llocs de treball del cos de Bombers i del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, de les subvencions que tramiti la Direcció General i de les disposicions relatives a l'atorgament de distincions als membres del cos de Bombers i del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
 
Elaborar i revisar els esborranys de disposicions normatives i circulars en matèries pròpies de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, així com altres negocis jurídics del seu àmbit competencial.
 
Donar suport jurídic en l'aplicació del règim disciplinari i, si s'escau, instruir els procediments que s'incoïn.
 
Qualsevol altra funció que li sigui encomanada de naturalesa anàloga.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (01/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya