Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria per a l'Administració de Justícia

Responsable

Sra.   Iolanda M. Aguilar i Juncosa

Càrrec

secretària per a l'Administració de Justícia

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar la constitució i el desenvolupament de les institucions que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria de justícia.
b) Impulsar accions per tal d'adaptar l'Administració de justícia a les necessitats del seu territori, i proposar les modificacions pertinents de la planta judicial.
c) Dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l'Administració de justícia a Catalunya.
d) Coordinar i dirigir funcionalment els serveis del seu àmbit competencial amb les gerències i els serveis territorials del Departament.
e) Dur a terme les actuacions de millora de l'Administració de justícia a Catalunya i apropar-la a la ciutadania.
f) Establir les directrius dels programes de normalització lingüística, justícia gratuïta, justícia de pau i altres programes de suport en l'àmbit de l'Administració de justícia.
g) Vetllar pel manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació relacional dins del seu àmbit competencial.
h) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin altres unitats directives del Departament.
i) Impulsar l'execució dels plans i programes transversals aprovats pel Govern en l'àmbit funcional de l'Administració de justícia.
j) Supervisar i coordinar les respostes als òrgans de control del Parlament i de les iniciatives parlamentàries dins de l'àmbit de competència de la Secretaria.
k) Dirigir el pla de comunicació i difusió de la Secretaria per a l'Administració de Justícia, en coordinació amb el Gabinet Tècnic de la Secretaria General.
l) Dirigir l'activitat econòmica i pressupostària de la Secretaria sectorial dins de l'àmbit de les seves competències.
m) Exercir el comandament de les polítiques d'inspecció dels òrgans que en depenen.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
data actualització (17/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya