Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Universitats i Recerca

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Grau Vidal

Càrrec

secretari d'Universitats i Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Registre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, exclusivament amb cita prèvia.
Cita prèvia - Cita prèvia


Punt d'Informació per mitjans telemàtics: dilluns, dimecres i divendres, de 9:30 a 13:30 h
Cita prèvia - a partir del 16 de novembre
; .


Funcions

La Secretaria d'Universitats i Recerca, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu
l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:
a) Planificar, dirigir i executar les polítiques en matèria d'universitats i recerca.
b) Dirigir la consolidació del sistema universitari català a l'espai europeu d'educació superior.
c) Vetllar pel foment de la recerca i la innovació a Catalunya i per la seva projecció internacional.
d) Tramitar, elaborar i fer l'estudi i informe de les disposicions i els actes que afectin el seu àmbit específic
d'actuació.
e) Elaborar, conjuntament amb el secretari o secretària general del Departament, l'avantprojecte del
pressupost de les unitats i organismes que depenen de la Secretaria i dirigir i controlar la gestió del
pressupost.
f) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament previstos en l'article 1
d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.
g) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del
procediment, en el seu àmbit competencial.
h) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

De la Secretaria d'Universitats i Recerca depenen els òrgans següents:

a) La Direcció General d'Universitats.
b) La Direcció General de Recerca.
c) La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
d) La Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.
e) El Gabinet de Coordinació.
f) L'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.
g) La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administrativa en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.
h) La Subdirecció General de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals.
data actualització (10/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya