Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Amat i Batalla

Càrrec

director de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 14

Funcions

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin preferentment mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director/a de l'Àrea TIC, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament, quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, quant a les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, en base a la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament d'acord amb la funció j) de l'article 11.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.


data actualització (12/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya