Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats

    Organigrama

Responsable

Sr.   F. Xavier Carbonell Sánchez

Càrrec

cap del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 76 30
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció, control ambiental i verificació de les emissions, de
les activitats atribuïdes a la Direcció General.
b) Inspeccionar les activitats atribuïdes a la Direcció General en aplicació de les disposicions normatives de
prevenció i control ambiental i de restauració d'espais afectats per activitats extractives.
c) Gestionar els expedients de control ambiental d'activitats atribuïdes a la Direcció General, tramitats d'acord
amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.
d) Proposar directrius, guies i criteris de metodologia i de coordinació de les actuacions de seguiment, control i
verificació de les activitats en matèria d'intervenció integrada ambiental, de restauració de les extractives, i
coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi ambient dels
Serveis Territorials del Departament.
e) Gestionar, fer el seguiment i millorar els mecanismes d'administració electrònica per a la difusió i consulta
als sistemes d'informació desenvolupats per aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de les
activitats.
f) Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les bases de dades ambientals de la seva competència.
g) Gestionar l'inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (PRTR-CAT).
h) Difondre pel que fa als ens locals, les empreses i els agents socials en general, l'aplicació dels procediments
previstos en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i de restauració de les extractives.
i) Avaluar i emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats
extractives i dels permisos d'investigació del recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves
modificacions, atribuïts a la Direcció General, així com fer-ne el seguiment.
j) Gestionar la constitució, revisió i retorn de les fiances establertes com a garantia dels programes de
restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació de recursos miners i d'hidrocarburs.
k) Donar suport tècnic a la Ponència Ambiental i a les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi
ambient en les matèries de la seva àrea.
l) Proposar els expedients sancionadors per a les infraccions previstes en les matèries de la seva àrea.
m) Gestionar i informar els expedients d'execució forçosa de la restauració de les activitats extractives.
n) Promoure la recerca i l'aplicació de noves tècniques per a la restauració dels terrenys afectats per les
activitats extractives.
o) Elaborar i difondre les instruccions, guies i criteris tècnics i col·laborar en les propostes de legislació en
matèria de restauració d'activitats extractives.
p) Gestionar i informar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental d'activitats extractives, sotmeses a una
autorització substantiva, que siguin atribuïdes a la Direcció General.
q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (25/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya