Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Junta de Tributs de Catalunya

Responsable

Sr.   Josep Bosque Esteve

Càrrec

president de la Junta de Tributs de Catalunya

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 552 81 00
Fax
93 316 22 22
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

A partir del 18 de febrer i fins al 4 de març, el servei d'atenció al públic que ofereixen els registres del VEH a la rambla de Catalunya, 19 i a la Gran Via de les Corts catalanes, 639, es derivaran a l'oficina de registre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes, 612. Per contactar amb l'oficina de registre ho podeu fer a través registre.eco@gencat.cat o trucant al 2411.

Funcions

1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància:
a) De les reclamacions economicoadministratives, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret, amb relació als actes que provisionalment o definitivament reconeixen o deneguen un dret o declaren una obligació o un deure, i també els de tràmit que decideixen, directament o indirectament, el fons de l'assumpte o posen terme al procediment, corresponents a les matèries següents:
1r. L'aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries.
2n. La recaptació, en general, de tots els ingressos de dret públic.
3r. Les actuacions dels particulars en matèria tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa.
4t. El reconeixement o la liquidació d'obligacions del Tresor de la Generalitat pels òrgans competents i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament amb càrrec al Tresor.
5è. El reconeixement i el pagament de tota classe de pensions i drets passius que siguin de la competència de la Generalitat.
6è. Qualsevol altra respecte a la qual així ho declari expressament un precepte legal.
b) Dels recursos d'anul·lació que s'interposen contra les seves mateixes resolucions economicoadministratives.
c) Dels recursos contra els actes d'execució de les reclamacions economicoadministratives.
d) Dels recursos extraordinaris de revisió que s'interposen contra els actes administratius ferms i les resolucions fermes de la Junta en les matèries esmentades.
e) De la rectificació d'errors en què incorrin les seves resolucions.
f) Del recurs extraordinari per a la unificació de criteri.
2. No s'admeten reclamacions economicoadministratives respecte als actes que exhaureixen la via administrativa, els dictats en procediments en què és reservada al conseller o al secretari del departament competent en matèria d'hisenda la resolució que posa fi a la via administrativa o els dictats en virtut d'una llei que els exclou de reclamació economicoadministrativa.

Components

La Junta de Tributs de Catalunya és constituïda pel president, el vicepresident, els presidents de sala, els vocals i el secretari, tots amb veu i vot.


data actualització (17/02/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya