Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Junta d'Herències


Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Aprovar la liquidació del total de l'herència de la persona causant.
b) Establir els percentatges de distribució de l'import obtingut en liquidar els béns de les herències intestades,
entre els diversos departaments receptors de la Generalitat de Catalunya, competents per la matèria, per tal de
ser destinats a les diferents finalitats assistencials o culturals quan s'hagin alienat els béns.
c) Establir els mecanismes jurídics de destinació de les finques urbanes quan se n'hagi acordat la no alienació,
que es poden instrumentalitzar mitjançant convenis en què es concreti el seu destí, d'acord amb la legislació
civil.
d) Acordar, a proposta de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la no alienació de
determinats béns no inclosos en l'apartat anterior i acordar-ne la destinació, atenent les finalitats que
determina la normativa successòria catalana.
e) Aprovar anualment la liquidació del Fons de Garantia i fer-ne el seguiment.
f) Fer un seguiment anual de la destinació dels cabals relictes distribuïts, informant-ne a les corporacions locals
afectades.
g) Qualsevol altra funció relacionada amb les seves actuacions o que la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya pugui sotmetre a la seva consideració.

Components

1. La Junta d'Herències està integrada pels membres següents:
a) El president o presidenta, que és la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
b) Una persona representant de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que és la
titular de la Sub-direcció General d'Herències.
c) Una persona funcionària llicenciada en dret que presta serveis a l'Assessoria Jurídica del departament
competent en matèria de patrimoni. Aquesta persona l'ha de designar la persona titular de l'Assessoria
Jurídica.
d) Una persona representant de la Intervenció General. Aquesta persona l'ha de designar l'interventor o
interventora general.
e) Una persona representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de cultura.
f) Una persona representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers
socials.
g) Una persona representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
h) Una persona representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
d'habitatge.
i) Una persona representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de dret
civil.
j) Dues persones representants dels ens locals de Catalunya, una designada per l'Associació Catalana de
Municipis i l'altra per la Federació de Municipis de Catalunya.
k) El secretari o secretària, que és una persona funcionària adscrita a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, designada per la persona titular d'aquesta unitat que actua amb veu, però sense vot.
2. El president o presidenta de la Junta d'Herències pot convidar, segons els temes que s'hagin de tractar,
qualsevol persona sense dret a vot.
3. Els representants de la Junta d'Herències de les lletres e, f, g, h i i de l'apartat 1 d'aquest article són
designats per la persona titular de la respectiva secretaria general o sectorial, amb un rang màxim de subdirecció
general o equivalent.
4. La Junta d'Herències es regeix, amb caràcter supletori, per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats
de la Generalitat de Catalunya.
5. En la composició de la Junta d'Herències cal respectar els criteris de paritat de gènere.
 


data actualització (14/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya