Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Cuadras Morató

Càrrec

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Adreça
Via Laietana, 58
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 557 30 00 / 93 557 31 00 (Info estadística)
Fax
93 557 30 01
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-5850015-H

 

Funcions

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

Les funcions de l'Idescat d'acord amb la normativa en matèria d'estadística de Catalunya així com la relativa a la iniciativa legislativa popular, són les següents:

a) Coordinar i gestionar el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

c) Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per homologar l'estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques estatals i internacionals.

d) Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents dins l'àmbit estatal, com també vetllar per l'aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l'activitat estadística.

e) Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

f) Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats estadístics.

g) Elaborar els directoris d'unitats estadístiques i fer les operacions censals necessàries per crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d'informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials dins un sistema integrat d'informació estadística en coordinació amb altres administracions.

h) Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

i) Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

j) Encarregar-se de les relacions de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals especialitzats en matèria d'estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració amb ells en l'activitat estadística.

k) Crear i gestionar el Registre de població de Catalunya, i fer-ne l'explotació.

l) Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d'interès públic a Catalunya.

m) Analitzar les necessitats i l'evolució de la demanda d'estadístiques a Catalunya.

n) Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment dels preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

o) Prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

p) Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen.

q) Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional.

r) Fer complir a les administracions públiques catalanes la legislació sobre estadística, i vetllar perquè es compleixi, en el cas que el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que els despleguen els encomanin l'elaboració d'estadístiques.

s) Fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució de les estadístiques incloses en el Pla estadístic.

t) Coadjuvar amb el departament de la Generalitat competent en matèria de finances en la determinació del component cíclic i el component estructural dels comptes de la Generalitat i dels ens que en depenen globalment.

u) Gestionar el Registre de fitxers estadístics i emetre les certificacions corresponents.

v) Exercir qualsevol altra funció que en matèria estadística li assigni el Govern de la Generalitat o el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, i també aquelles altres que li atribueixi la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya o la resta de la normativa vigent.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern i administració de l'Institut són la Junta de Govern i el director o directora.data actualització (14/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya