Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Responsable

Sr.   Frederic Udina i Abelló

Càrrec

director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Adreça
Via Laietana, 58
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 557 30 00 / 93 557 31 00 (Info estadística)
Fax
93 557 30 01
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-5850015-H

 

Funcions

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

Les funcions de l'Idescat d'acord amb la normativa en matèria d'estadística de Catalunya així com la relativa a la iniciativa legislativa popular, són les següents:

a) Coordinar i gestionar el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.

c) Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per homologar l'estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques estatals i internacionals.

d) Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents dins l'àmbit estatal, com també vetllar per l'aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l'activitat estadística.

e) Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

f) Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats estadístics.

g) Elaborar els directoris d'unitats estadístiques i fer les operacions censals necessàries per crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d'informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials dins un sistema integrat d'informació estadística en coordinació amb altres administracions.

h) Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

i) Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

j) Encarregar-se de les relacions de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals especialitzats en matèria d'estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració amb ells en l'activitat estadística.

k) Crear i gestionar el Registre de població de Catalunya, i fer-ne l'explotació.

l) Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d'interès públic a Catalunya.

m) Analitzar les necessitats i l'evolució de la demanda d'estadístiques a Catalunya.

n) Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment dels preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

o) Prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

p) Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen.

q) Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional.

r) Fer complir a les administracions públiques catalanes la legislació sobre estadística, i vetllar perquè es compleixi, en el cas que el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que els despleguen els encomanin l'elaboració d'estadístiques.

s) Fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució de les estadístiques incloses en el Pla estadístic.

t) Coadjuvar amb el departament de la Generalitat competent en matèria de finances en la determinació del component cíclic i el component estructural dels comptes de la Generalitat i dels ens que en depenen globalment.

u) Gestionar el Registre de fitxers estadístics i emetre les certificacions corresponents.

v) Exercir qualsevol altra funció que en matèria estadística li assigni el Govern de la Generalitat o el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, i també aquelles altres que li atribueixi la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya o la resta de la normativa vigent.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern i administració de l'Institut són la Junta de Govern i el director o directora.data actualització (27/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya