Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Sort Miret

Càrrec

Subdirector general de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Fer el seguiment economicofinancer de les entitats del sector públic empresarial per valorar el seu impacte en l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Generalitat i elaborar propostes de contingut econòmic que contribueixin a millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.
b) Elaborar la proposta d'àmbit institucional dels pressupostos anuals.
c) Analitzar les necessitats de finançament de les entitats del sector públic empresarial i dissenyar i supervisar la incorporació de les seves previsions economicofinanceres en l'elaboració dels pressupostos.
d) Proposar les directrius per elaborar els contractes programa, els plans economicofinancers o altres mecanismes que defineixen els objectius i compromisos que han d'assolir les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, dins les competències d'aquesta unitat i en col·laboració amb altres unitats i sense perjudici de les competències pròpies d'altres departaments.
e) Elaborar informes sobre les propostes de contractes programa, plans economicofinancers i altres mecanismes que defineixen els objectius i compromisos de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne el seguiment, dins les competències d'aquesta unitat i en col·laboració amb altres unitats i sense perjudici de les competències pròpies d'altres departaments.
f) Elaborar estudis i informes sobre l'impacte pressupostari dels projectes d'acord, disposicions, convenis o actes, fent especial atenció a aquells en què intervenen entitats del sector públic instrumental.
g) Coordinar la programació pluriennal de les inversions de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els departaments i donar suport a les unitats de planificació i seguiment de les inversions de la Generalitat de Catalunya en el marc de la sostenibilitat de les finances.
h) Elaborar l'annex d'inversions reals del projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment de l'execució i de la distribució sectorial i territorial de les inversions.
i) Planificar, promoure i proposar la signatura d'acords de finançament de la inversió pública amb altres administracions i agents econòmics i fer-ne el seguiment.
j) Planificar i, si escau, proposar sistemes de finançament específics que facin possible el desenvolupament d'inversions en infraestructures públiques, dins els límits establerts en matèria d'estabilitat pressupostària, i fer-ne el seguiment.
k) Dirigir i coordinar l'estructuració de grans projectes d'inversió que han de desenvolupar els diferents departaments i entitats públiques.
l) Elaborar estudis i propostes relacionades amb la inversió pública i amb el sector públic instrumental.
m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya