Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Responsable

Sr.   Francesc Sutrias i Grau

Càrrec

Director general

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Horari d'atenció

Igual que el de registre.

Funcions

a) Dirigir, amb criteris d'eficiència, les actuacions que deriven de la gestió dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya: contractació, administració, explotació, defensa, protecció, investigació i inventari.

b) Impulsar, dissenyar, coordinar i executar programes i plans de racionalització i optimització de l'ús dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb criteris d'eficiència, de rendibilitat i de sostenibilitat de les finances públiques.

c) Establir criteris i directrius de gestió i utilització dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, i també autoritzar el trasllat d'oficines administratives.

d) Establir criteris de manteniment i conservació i supervisar l'emissió de l'informe previ a la contractació d'obres de construcció o reforma d'edificis i oficines administratives que impliquen un import superior a 600.000,00 euros.

e) Prendre possessió i gestionar els béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades.

f) Dirigir, en el seu àmbit funcional, la instrucció dels expedients que poden modificar la composició del sector públic de la Generalitat de Catalunya, els seus drets polítics o econòmics respecte a les entitats que l'integren o en les quals participa, o bé el seu règim jurídic.

g) Exercir els drets que corresponen a la Generalitat de Catalunya com a partícip en empreses i societats, i vetllar per la protecció i gestió, sota criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat, del patrimoni derivat de la participació de la Generalitat en qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia.

h) Dirigir les actuacions relacionades amb les tècniques per a la racionalització de la compra pública, previstes en la normativa de contractes del sector públic, sense perjudici de les funcions atribuïdes a l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del Departament de la Presidència.

i) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb criteris d'eficiència i racionalització de la despesa pública, sense perjudici de les funcions atribuïdes a l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del Departament de la Presidència.

j) Impulsar, dissenyar, planificar i executar projectes estratègics d'eficiència i reforma, relatius als àmbits d'actuació de la Direcció General, que contribueixin a la sostenibilitat de les finances públiques per la via de la generació d'ingressos extraordinaris i/o de la reducció de costos fruit d'una major eficiència.

k) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

El/la director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya presideix els òrgans següents:

- La Junta Distribuïdora d'Herències, òrgan col·legiat competent per a la distribució i liquidació del cabal relicte de què la Generalitat hagi estat declarada hereva intestada.

- La Comissió Central de Subministraments.


data actualització (05/02/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya