Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep M. Aguirre i Font

Càrrec

Director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir, amb criteris d'eficiència, les actuacions que deriven de la gestió dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya: contractació, administració, explotació, defensa, protecció, investigació i inventari.
b) Impulsar, dissenyar, coordinar i executar programes i plans de racionalització i optimització de l'ús dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb criteris d'eficiència, de rendibilitat i de sostenibilitat de les finances públiques.
c) Establir criteris i directrius de gestió i utilització dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, i també autoritzar el trasllat d'oficines administratives.
d) Establir criteris de manteniment i conservació i supervisar l'emissió de l'informe previ a la contractació d'obres de construcció o reforma d'edificis i oficines administratives que impliquen un import superior a 600.000,00 euros.
e) Dictar la resolució final del procediment de declaració d'hereus intestats a favor de la Generalitat de Catalunya, prendre possessió i gestionar els béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades.
f) Dur a terme les actuacions perquè l'òrgan competent accepti les herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya o hi renunciï.
g) Exercir les atribucions pròpies derivades del règim d'autonomia econòmica per gestionar les herències intestades.
h) Participar en la presa de decisions dels òrgans col·legiats competents en les herències intestades de la Generalitat de Catalunya i vetllar pel compliment correcte de la funció encomanada per la normativa civil catalana en matèria d'herències intestades a la Generalitat de Catalunya.
i) Dirigir, en el seu àmbit funcional, la instrucció dels expedients que poden modificar la composició del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, els seus drets polítics o econòmics respecte a les entitats que l'integren o en les quals participa, o el seu règim jurídic.
j) Exercir els drets que corresponen a la Generalitat de Catalunya com a partícip en empreses i societats, i vetllar per la protecció i gestió, sota criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat, del patrimoni derivat de la participació de la Generalitat en qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia.
k)Impulsar, dissenyar, planificar i executar projectes estratègics d'eficiència i reforma, relatius als àmbits d'actuació de la Direcció General, que contribueixin a la sostenibilitat de les finances públiques per la via de la generació d'ingressos extraordinaris i/o de la reducció de costos fruit d'una eficiència major.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

El/la director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya presideix els òrgans següents:

- La Junta d'Herències, òrgan col·legiat competent de gestió administrativa i econòmica dels béns patrimonials de les herències intestades, així com les relacionades amb la distribució del cabal relicte del qual la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada hereva intestada.  

- La Comissió Central de Subministraments.data actualització (12/12/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya