Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor del Poble Gitano

Responsable

Sr.   Juan Ramon Vílchez i Enríquez

Càrrec

responsable del Consell Assessor del Poble Gitano

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Són funcions del Ple del Consell Assessor del Poble Gitano:

a) Informar la proposta de Pla integral del poble gitano.
b) Sol·licitar, proposar i/o elaborar estudis o informes sobre temes d'interès per al poble gitano.
c) Assessorar la Comissió Interdepartamental o els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya quan així li ho demanin.
d) Formular recomanacions a l'Administració sobre les matèries relatives a la situació del poble gitano.
e) Promoure estudis, iniciatives i actes per a la inserció de la població gitana, la defensa de la seva cultura i per combatre el racisme i la discriminació.
f) Estudiar i emetre propostes per tal d'enfortir la convivència entre les diferents cultures que viuen a Catalunya.
g) Mantenir contactes amb altres òrgans anàlegs d'àmbit nacional, estatal i internacional.
h) Aprovar la memòria sobre les actuacions de l'Administració relacionades amb el poble gitano i sobre el desenvolupament del Pla integral.
i) Crear els grups de treball que es considerin necessaris per a aquells temes específics d'interès per al poble gitano.
j) Assessorar i formular recomanacions a l'Administració per combatre la desigualtat i la discriminació de les dones gitanes. A tal efecte, el Consell Assessor emetrà propostes d'actuació per tal de fomentar l'accés igualitari de les dones i les nenes gitanes als àmbits educatius, laborals i socials, per potenciar la imatge de les dones gitanes com a transmissores i dinamitzadores de la identitat cultural gitana, així com per difondre les aportacions que les dones gitanes fan a la seva comunitat i al conjunt de la societat.

Són funcions de la Comissió Executiva:

a) Promoure l'execució dels acords adoptats pel Ple.
b) Proposar assumptes a debatre pel Ple i elevar propostes al Ple.
c) Elaborar anualment una memòria sobre les actuacions de l'Administració relacionades amb el poble gitano i sobre el desenvolupament del Pla integral.
d) Proposar la creació de grups de treball al Ple.
e) Aquelles altres funcions que li siguin delegades o assignades pel Ple.

Components

El Ple del Consell Assessor del Poble Gitano està integrat per:

a) Una presidència, exercida per la persona titular del departament competent en matèria de polítiques d'inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya
b) Una vicepresidència primera, exercida per la persona titular de l'òrgan competent en matèria de desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d'exclusió, la qual podrà substituir a la persona que ocupi la presidència en casos d'absència, malaltia o vacant.
c) Una vicepresidència segona, exercida per la persona gitana que nomeni la presidència, a proposta del Ple.
d) Les vocalies següents:
Fins a 21 persones del poble gitano en representació de les associacions i fundacions gitanes designades per la presidència, provinents de totes les demarcacions catalanes, de manera que es garanteixi la presència de joves gitanos i gitanes i del col·lectiu de dones gitanes.
Una persona designada per la Federació de Municipis de Catalunya i una per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Dues persones de reconegut prestigi dins del moviment associatiu que treballa amb el poble gitano designades per la presidència.
Una persona designada per cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
Les persones de la Comissió Interdepartamental designades per la presidència per a cada Ple en funció de les matèries a tractar.
e) Una secretaria, exercida per la persona que designi la presidència d'entre el personal del departament competent en matèria de polítiques d'integració i inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya..
f) En el nomenament dels representants del Consell Assessor del Poble Gitano es tindrà en compte el criteri de paritat entre dones i homes.

La Comissió Executiva està integrada per:

a) La presidència, que és exercida per la persona que ocupa la vicepresidència primera del Ple.
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona que ocupa la vicepresidència segona del Ple.
c) Sis persones en representació de les associacions i fundacions gitanes, provinents de totes les demarcacions catalanes.
d) Les dues persones designades a l'apartat d.2 del Ple
e) Les dues persones designades a l'apartat d.3 del Ple
f)  Les persones de la Comissió Interdepartamental designades per la presidència en funció de les matèries a tractar.
g) La secretaria, que és exercida per la mateixa persona que ho faci en el Ple.

La persona que ocupi la secretaria serà la responsable de la coordinació dels grups de treball.


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya