Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya


Adreça
Carrer de Pamplona, 113
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 551 66 66
Fax
93 551 65 17

Funcions

a) Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'àmbit de la defensa de les persones consumidores i usuàries i de la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics.
b) Assessorar, informar i servir com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relatives a la protecció de les persones consumidores i usuàries.
c) Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjançant les organitzacions representades.
d) Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin les persones consumidores i usuàries.
e) Elaborar els informes que li siguin sol·licitats i les propostes de regulació de normativa.
f) Estudiar les mesures encaminades a la informació i la formació de la ciutadania en tots els processos productius i de servei que afecten les persones consumidores i usuàries.
g) Proposar els vocals representants dels consumidors als diferents consells i comissions de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions.
h) Conèixer les estadístiques i els informes que s'elaboren en l'àmbit del consum.
i) Informar i orientar sobre mesures de control i millora en les pràctiques dels diferents agents que actuen en el marc de les relacions de consum.
j) Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
k) Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel president o presidenta del Consell.

Components

President/a: conseller/a del departament competent en matèria de consum.
Vicepresident/a primer/a: el/la director/a de l'Agència Catalana del Consum.
Vicepresident/a segon/a: un/una representant escollit/ida d'entre els vocals membres de les associacions més representatives.
Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions constituïdes d'acord amb l'article 15 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del consumidor, i degudament inscrites al Registre d'organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya.
Secretari/ària: un/una representant de l'Agència Catalana del Consum, nomenat/ada expressament pel conseller o consellera, amb veu però sense vot.

data actualització (11/03/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya