Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa Heras i González

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

 

- Dirigir el disseny i la implementació dels programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

 

- Supervisar i analitzar el compliment dels objectius relatius als recursos humans dels contractes programa que se subscriguin amb les entitats vinculades amb el Departament.

 

- Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

 

- Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

 

- Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

 

- Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per implementar acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

 

- Coordinar l'elaboració i el seguiment i avaluació dels plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

 

- Impulsar l'estudi i elaboració de propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.

 

- Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

 

- Impulsar les mesures organitzatives derivades de la implementació de les tecnologies de la informació en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 

- Impulsar l'avaluació de riscos existents quant a seguretat i salut del personal i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

- Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim interior i els serveis administratius del Departament.

 

- Coordinar i supervisar el Registre general, l'arxiu i la comunicació interna del Departament.

 

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (18/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya