Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Manuel Peña Camacho

Càrrec

Cap de l'Àrea

Adreça
Via Laietana, 56-58 3a. planta
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 57 00
Fax
93 567 56 06

Observacions

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions depèn funcionalment de la Secretaria General del Departament quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya quant a les tecnologies de la informació i comunicacions institucionals de l'Administració de la Generalitat.

Funcions

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC de la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols TIC i de ciberseguretat.
b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i els criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.
c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, proposant la prioritat de les actuacions que se'n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats, i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts per part dels subministradors externs, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.
d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant pel que fa als serveis bàsics com al manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.
e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.
f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.
g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.
h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament i el grau de satisfacció entre les persones usuàries, i emetre els corresponents informes per a la Direcció, proposant les mesures correctores.
i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb l'establert a l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya