Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari

    Organigrama

Responsable

Sra.   Josefa Casas Espitia

Càrrec

interventora adjunta per al Control del Sector Sanitari

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Impulsar, dirigir, coordinar, controlar i executar, en el marc del pla de control financer, les funcions de
control sobre les entitats del sector sanitari.
b) Planificar, coordinar i verificar les actuacions relatives a l'exercici de la funció interventora, al control
posterior i d'altres modalitats de control d'acord amb la normativa vigent.
c) Impulsar, dirigir i verificar el control sobre les subvencions i ajuts.
d) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.
e) Controlar i coordinar les tasques, funcions i competències específiques que necessiten un exercici
centralitzat, d'acord amb els criteris i instruccions que la Intervenció General determini, i donar l'assistència
oportuna perquè es puguin dur a terme.
f) Fer les designacions que escaigui relatives a la comprovació material d'inversions, dins de l'àmbit
competencial que li correspon.
g) Coordinar, inspeccionar, assessorar i impulsar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del
sector sanitari.
h) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics en les entitats públiques en l'àmbit de les
seves competències.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (28/09/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya