Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

Responsable

Sr.   Roger Loppacher i Crehuet

Càrrec

president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Adreça
Carrer dels Vergós, 36-42
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 557 50 00
Fax
93 557 00 01
Adreça web
Horari de registre i d'atenció

Horari d'hivern
de l'1 de octubre al 31 de maig: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari especial
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.
vigílies de festes locals, de 9 a 14 h.

 

NIF

S-0800038-B

 

Funcions

Atorgar lles llicències que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment de les condicions.

Vetllar pel respecte dels drets i les llibertats en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Vetllar pel respecte del pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural, i també per l'equilibri territorial adequat en el conjunt del sistema audiovisual de Catalunya, i en particular pel compliment de la legislació relativa a la preservació i la normalització de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès.

Vetllar pel compliment de les missions de servei públic i especialment de les que estableix el contracte programa i informar-ne el Parlament.

Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències, i també adoptar decisions vinculants per als seus destinataris pel que fa a les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual.

Incoar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions de la legislació relativa a audiovisuals i publicitat.

Procedir a l'execució forçosa dels actes que adopti, davant la inactivitat de la persona obligada i després d'haver-ne fet l'advertiment corresponent. Aquesta facultat pot comportar la imposició de multes coercitives per un import de fins a 1.000 euros diaris.

Obtenir dels operadors de serveis de comunicació audiovisual tota la informació que els sigui requerida per a l'exercici de les funcions del Consell.

Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual.

Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat en tot allò relatiu als continguts i les modalitats de les emissions publicitàries, inclosos el patrocini i la televenda.

Assegurar el compliment i l'observança del que disposa la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

Vetllar, en l'àmbit de les seves competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius a la televisió sense fronteres, i de la normativa continguda en els tractats internacionals relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

Adoptar, en el marc de les atribucions reconegudes per aquesta Llei, les mesures necessàries per a restablir els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atemptin contra la dignitat humana i el principi d'igualtat, i molt particularment quan aquests missatges o continguts hagin estat difosos en horaris d'audiència de públic infantil o juvenil.

Instar les altres autoritats reguladores o les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions dels quals es difonguin a Catalunya i no restin subjectes a l'autoritat del Consell a promoure l'adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, i també instar el Ministeri Fiscal a actuar en els casos en què les conductes detectades puguin ésser susceptibles de sanció penal.

Disposar el cessament o la rectificació pel que fa a les emissions de publicitat il·lícita o prohibida, de conformitat amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta estableix.

Aprovar i, si escau, modificar l'Estatut orgànic i de funcionament del Consell.

Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins l'àmbit de les seves competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual.

Exercir la potestat d'inspecció, control i sanció que li atribueix la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

Instar l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat a exercir les funcions inspectores establertes per l'article 130.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

Emetre informe previ pel que fa als avantprojectes de llei relatius al sector audiovisual.

Emetre informes a iniciativa pròpia, del Parlament o del Govern de la Generalitat. Emetre un informe anual sobre l'actuació del CAC i la situació del sistema audiovisual a Catalunya.

Components

Ens independent. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és integrat per sis membres: cinc consellers i un president o presidenta, que són elegits pel Parlament, a proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços.  El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria de dos terços, d'entre els sis membres que integren el Consell.
La durada del mandat dels membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, inclòs el president o presidenta, és de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any s'ha de fer la renovació parcial de la meitat dels consellers.

Composició del consell


data actualització (02/10/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya