Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Responsable

Sr.   Santi Gallardo

Càrrec

director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Adreça
Carrer de Tànger, 98
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 272 25 00 / 900 90 50 90 Telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari / +34 93 272 25 01 Telèfon per a trucades des de l'exterior
Fax
93 272 40 48
Contacte
Adreça web

 

NIF

Q-0801175-A

 

Funcions

El Consorci Administració Oberta de Catalunya es constitueix per a l'impuls, la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en el sector públic de Catalunya per a la millora de la gestió pública, a l'empara i d'acord amb el que preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el capítol III del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins.

Correspon al Consorci AOC l'exercici de les funcions següents:

a) Les que resultin dels instruments de planificació per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya.
b) Impulsar i prestar serveis a les entitats que integren el sector públic de Catalunya en els àmbits de la tramitació interadministrativa, de l'intercanvi d'informació necessària per a l'exercici de les respectives competències i en el de la coordinació dels processos interadministratius vinculats a les necessitats dels ciutadans i les empreses.
c) Gestionar el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya.
d) Elaborar criteris i recomanacions per garantir la interoperabilitat de la informació derivada de l'actuació de les entitats que conformen el sector públic de Catalunya. A aquest efecte, el Consorci ha d'elaborar, amb la participació de les entitats que integren el sector públic de Catalunya, el Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya i promoure'n el compliment i l'adaptació contínua a l'estat de la tècnica.
e) Impulsar la generació de solucions i prestar serveis que donin resposta a necessitats comunes de les entitats del sector públic en l'ús dels mitjans electrònics, fomentant la reutilització, les economies d'escala i la disponibilitat a tot el territori.
f) Desenvolupar i posar a disposició de les entitats locals aplicacions i serveis que permetin als ciutadans l'exercici dels drets relatius a la utilització dels mitjans electrònics en la seva relació amb les esmentades entitats i donar compliment a les obligacions que en aquest àmbit estableix la legislació.
g) Impulsar i promoure mecanismes d'identificació digital i de signatura electrònica i prestar els serveis necessaris per a la seva utilització en els processos entre les entitats del sector públic i entre aquestes i els ciutadans i les empreses. A aquest efecte, si és el cas, exercirà d'entitat prestadora de serveis de certificació d'acord amb la legislació aplicable.
h) Desenvolupar i executar les mesures de cooperació i foment de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics.
i) Elaborar criteris i recomanacions de qualitat en la prestació de serveis electrònics de les diferents administracions públiques a Catalunya, així com instruments de suport i d'acompanyament per a la gestió del canvi.
j) Vetllar pel seguiment dels instruments de planificació per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya per part de les entitats que l'integren, i generar i difondre informació sobre l'evolució de l'ús dels mitjans electrònics per part de les esmentades entitats.
k) Les altres que li siguin encomanades i coadjuvin a l'assoliment del seu objecte.
El Consorci podrà desenvolupar les seves activitats i funcions directament o a través d'altres persones físiques o jurídiques mitjançant les formes de gestió indirecta que preveu la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El Consorci està constituït per la Generalitat de Catalunya, que s'hi relaciona a través del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i el Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i de les Noves Tecnologies, Localret, a través del qual les entitats locals catalanes participen en els òrgans de govern.

Poden adherir-se al Consorci altres membres, que hauran de tenir la condició d'administracions, organismes públics o entitats públiques. Les propostes de nous membres seran presentades al Consell General per alguns dels seus membres i requereixen l'aprovació per majoria absoluta.

Òrgans de govern i administració
El Consorci és governat i administrat pel Consell General, la Comissió Executiva, la presidència i la direcció gerent.

Consell General
El Consell General és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci.

El Consell General està integrat per 20 membres, del quals 12 ho són en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i 8, en representació del Consorci Localret.

La presidència i la vicepresidència del Consell General recauen en la presidència i la vicepresidència del Consorci.

Els representants de la Generalitat són designats pel Govern i han de tenir rang orgànic de secretaria general o direcció general.

Els representants del Consorci Localret són designats pel Consorci Localret.

La direcció gerent del Consorci assisteix a les reunions, amb veu però sense vot.
La secretaria del Consell General és exercida per un vocal del mateix òrgan o per un funcionari de l'Administració a la qual està adscrit el Consorci. El/la secretari/ària és nomenat/ada per la presidència.
L'adhesió al Consorci de noves administracions, entitats o organismes pot implicar l'ampliació del nombre de membres del Consell General en la mesura que aquest determini.

Comissió Executiva
La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat de direcció executiva del Consorci.
La Comissió Executiva del Consorci està formada per sis membres, dels quals quatre ho són en representació de l'Administració de la Generalitat i dos, en representació del Consorci Localret. Els membres de la Comissió Executiva són nomenats entre els membres del Consell General.
La presidència de la Comissió Executiva és exercida per la persona titular de la secretaria general del Departament de Poítiques Digitals i Administració Pública, i la vicepresidència, per la persona que designi el Consorci Localret.
El director gerent del Consorci assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
La secretaria de la Comissió Executiva és exercida per un vocal del mateix òrgan o per un funcionari de l'administració a la qual està adscrit el Consorci. El/la secretari/ària serà nomenat/ada per la presidència.
A les reunions de la Comissió Executiva poden assistir, a petició de la presidència, altres persones que, pels seus coneixements específics, puguin assessorar en el continguts de determinats punts de l'ordre del dia.


Presidència i vicepresidència
La presidència és l'òrgan de representació institucional del Consorci i recau en la persona titular del Departament de Poítiques Digitals i Administració Pública.
La vicepresidència del Consorci recau en la presidència del Consorci Localret, que substituirà la presidència en cas de vacant, absència o impediment.


Direcció gerent
La direcció gerent, com a responsable tècnica de la gestió i administració del Consorci, serà nomenada per la presidència del Consorci i actuarà d'acord amb les directrius de la Comissió Executiva i les instruccions de la presidència.
El càrrec de director/a gerent és incompatible amb el de membre de la Comissió Executiva.

Òrgans d'assessorament
Per acord de la Comissió Executiva, es poden crear òrgans col·legiats amb funcions estrictament consultives i d'assessorament del Consorci. L'acord de creació n'ha de determinar la composició, la durada i el règim de funcionament.
data actualització (20/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya