Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Responsable

Sr.   Bernat Costas Castilla

Càrrec

director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a planta
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00 (centraleta)
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes, tant les de caràcter bilateral com les de caràcter multilateral.

b) Assessorar en matèria convencional i coordinar l'emissió d'informes preceptius de tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

c) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. La persona titular d'aquesta Direcció General assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en representació del Govern.

d) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges; també amb les institucions establertes pel Parlament de Catalunya, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.

e) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.

f) Exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures; així com coordinar la participació de la Generalitat de Catalunya en els òrgans citats i, també, en la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

g) Donar suport al Gabinet Jurídic i als grups de treball que es creïn que tinguin per objecte vetllar pel respecte als àmbits materials i funcionals corresponents a les competències de la Generalitat.

h) Fer el seguiment de les iniciatives legislatives estatals i dels possibles conflictes amb allò establert al Pla de Govern i amb les actuacions impulsades pels departaments de la Generalitat, en coordinació amb la Secretaria del Govern i el Gabinet Jurídic.

i) Assessorar els departaments en matèria de cooperació institucional.

j) Gestionar els procediments de negociació prèvia per a la defensa competencial, sens perjudici de les competències del Gabinet Jurídic i en coordinació amb aquest.

k) Coordinar el procés de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat.

l) Proposar i impulsar actuacions de la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.

m) Coordinar les tasques de suport a la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.

n) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades en l'àmbit de les seves competències.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (24/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya