Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Responsable

Sra.   M. Àngels Barbarà i Fondevila

Càrrec

directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Adreça
Carrer del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a.
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 552 78 00
Fax
93 552 78 30
Adreça web
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Observacions

Consultes sobre protecció de dades

Per telèfon: 012 (de dilluns a divendres, de 8 a 22 h.)
Per mitjans telemàtics a través de la: seu electrònica
Per correu postal: carrer del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08018 Barcelona
Per fax: 93 552 78 30
Presencialment, amb cita prèvia (Cal fer la petició a través de la seu electrònica, indicant un telèfon de contacte).

 

NIF

Q-0801250-B

 

Funcions

Vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones afectades respecte a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Promoure, en l'àmbit de les seves competències, la divulgació dels drets de les persones amb relació a la protecció de dades i l'accés a la informació, i l'avaluació de l'impacte sobre la privacitat.

Vetllar pel compliment de les disposicions que la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix respecte a la recollida de dades estadístiques i al secret estadístic, i adoptar les mesures corresponents per a garantir les condicions de seguretat dels fitxers constituïts amb finalitats exclusivament estadístiques, sens perjudici de les competències atribuïdes a l'Institut d'Estadística de Catalunya. A aquests efectes, l'Autoritat, en l'àmbit de les seves competències, pot adoptar instruccions i resolucions adreçades als òrgans administratius i pot sol·licitar, si escau, la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Dictar, sens perjudici de les competències d'altres òrgans i institucions, les instruccions i les recomanacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal i d'accés a la informació.

Requerir als responsables del fitxer o del tractament i als encarregats del tractament l'adopció de les mesures necessàries per a adequar el tractament de les dades personals objecte d'investigació a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, si escau, ordenar el cessament dels tractaments i la supressió dels fitxers.

Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals.

Atendre les peticions d'informació, les queixes i les denúncies.

Decidir sobre les inscripcions de fitxers i el tractament de dades de caràcter personal en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, i també tenir coneixement d'aquells altres fitxers en què, tot i estar exempts del deure d'inscripció en el Registre, la legislació vigent estableixi un deure de comunicació a l'autoritat de protecció de dades.

Exercir la potestat d'inspecció.

Exercir la potestat sancionadora sobre qualsevol tipus de fitxer o tractament sotmès a la normativa de protecció de dades, en l'àmbit que estableix l'article 3.
 1. Les institucions públiques.
 2. L'Administració de la Generalitat.
 3. Els ens locals.
 4. Les entitats autònomes, els consorcis i les altres entitats de dret públic vinculades a l'Administració de la Generalitat o als ens locals, o que en depenen.
 5. Les entitats de dret privat que compleixin, com a mínim, un dels tres requisits següents amb relació a la Generalitat, als ens locals o als ens que en depenen:
  - Primer. Que llur capital pertanyi majoritàriament als dits ens públics.
  - Segon. Que llurs ingressos pressupostaris provinguin majoritàriament dels dits ens públics.
  - Tercer. Que en llurs òrgans directius els membres designats pels dits ens públics siguin majoria.
 6. Les altres entitats de dret privat que presten serveis públics per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, si es tracta de fitxers i tractaments vinculats a la prestació d'aquests serveis.
 7. Les universitats públiques i privades que integren el sistema universitari català, i els ens que en depenen.
 8. Les persones físiques o jurídiques que compleixen funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals, si es tracta de fitxers o tractaments destinats a l'exercici d'aquestes funcions i el tractament es duu a terme a Catalunya.
 9. Les corporacions de dret públic que compleixen llurs funcions exclusivament en l'àmbit territorial de Catalunya. (Als efectes del que estableix la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre de 2010).
Elaborar plans d'auditoria.

Emetre informe, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal, i sobre les disposicions que afectin la protecció de dades de caràcter personal.

Emetre informe, amb caràcter potestatiu, sobre els projectes de disposicions de caràcter general dels ens locals de creació, modificació o supressió de fitxers, i sobre les disposicions que tinguin impacte en matèria de protecció de dades de caràcter personal que els ens locals li sotmetin.

Respondre les consultes que formulin les entitats del seu àmbit d'actuació sobre la protecció de dades de caràcter personal en poder de les administracions públiques i col·laborar amb aquestes entitats en la difusió de les obligacions derivades de la legislació reguladora d'aquestes matèries.

Atorgar les autoritzacions per a l'exempció del deure d'informació en la recollida de dades, per al manteniment íntegre de determinades dades, i les altres autoritzacions que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Col·laborar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i amb les altres agències autonòmiques, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de l'agència estatal.

Complir totes les altres funcions que li siguin atribuïdes d'acord amb les lleis.

Components

Ens independent. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.
 1. Director o directora de l'Autoritat, de la qual depenen les unitats següents:
  - Secretaria General
  - Assessoria Jurídica
  - Àrea d'Inspecció
  - Àrea del Registre de Protecció de Dades
  - Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació

 2. Consell Assessor de Protecció de Dades
Composició del Consell


data actualització (31/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya