Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció General

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Vidal Planella

Càrrec

interventora general

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Exercir el control econòmic i financer intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer, el control posterior i altres modalitats de control.
b) Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.
c) Formar els comptes econòmics del sector públic.
d) Confeccionar els informes, els estats i la resta d'informació corresponent amb la metodologia de la comptabilitat nacional.
e) Assessorar els òrgans de gestió, en aplicació de les funcions de control i comptabilitat, i efectuar-ne l'assessorament i anàlisi corresponent.
f) Gestionar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de les funcions comptables i de control.
g) Establir les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts i fer-ne el seguiment i control, i coordinar i administrar el registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.
h) Controlar la gestió en l'àmbit econòmic i financer, fer-ne el seguiment i avaluar-la, tant mitjançant auditories de gestió i informes com mitjançant anàlisis globals o específiques sobre resultats, riscos, organització, procediments, sistemes i programes.
i) Planificar, dissenyar i executar els projectes informàtics corporatius corresponents a les seves funcions i els que se li encarregui, sense perjudici de les funcions que corresponguin a altres organismes de l'Administració de la Generalitat.
j) Realitzar les actuacions de control dels fons comunitaris.
k) Coordinar la gestió de l'inventari d'ens del sector Administracions públiques de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer i en termes del Sistema Europeu de Comptes, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
l) Supervisar les entitats del sector públic de la Generalitat, per tal d'avaluar-ne, des d'un punt de vista economicofinancer, la sostenibilitat pressupostària i financera.
m) Elaborar propostes normatives en l'àmbit del control de les entitats del sector públic.
n) Avaluar la sostenibilitat financera de les operacions de creació i ús d'actius mobiliaris i immobiliaris mitjançant qualsevol negoci jurídic d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya