Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció General

    Organigrama

Responsable

Sr.   David Canada i Zapater

Càrrec

Interventor general

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Exercir el control econòmic i financer intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer, el control posterior i altres modalitats de control.
b) Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.
c) Formar els comptes econòmics del sector públic.
d) Confeccionar els informes, els estats i la resta d'informació corresponent amb la metodologia de la comptabilitat nacional.
e) Assessorar els òrgans de gestió, en aplicació de les funcions de control i comptabilitat, i efectuar-ne l'assessorament i anàlisi corresponent.
f) Gestionar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de les funcions comptables i de control.
g) Establir les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts i fer-ne el seguiment i control, i coordinar i administrar el registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.
h) Controlar la gestió en l'àmbit econòmic i financer, fer-ne el seguiment i avaluar-la, tant mitjançant auditories de gestió i informes com mitjançant anàlisis globals o específiques sobre resultats, riscos, organització, procediments, sistemes i programes.
i) Planificar, dissenyar i executar els projectes informàtics corporatius corresponents a les seves funcions i els que se li encarregui, sense perjudici de les funcions que corresponguin a altres organismes de l'Administració de la Generalitat.
j) Realitzar les actuacions de control dels fons comunitaris.
k) Coordinar la gestió de l'inventari d'ens del sector Administracions públiques de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer i en termes del Sistema Europeu de Comptes, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
l) Supervisar les entitats del sector públic de la Generalitat, per tal d'avaluar-ne, des d'un punt de vista economicofinancer, la sostenibilitat pressupostària i financera.
m) Elaborar propostes normatives en l'àmbit del control de les entitats del sector públic.
n) Avaluar la sostenibilitat financera de les operacions de creació i ús d'actius mobiliaris i immobiliaris mitjançant qualsevol negoci jurídic d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional.
També ha d'exercir les funcions següents:
a) Planificar, dirigir i verificar l'organització i els procediments de les diferents unitats de la Intervenció General.
b) Planificar, dirigir i controlar la política de personal de totes les unitats de la Intervenció General en coordinació amb els òrgans competents de la Secretaria General, i en el marc de les polítiques corporatives en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, i planificar i gestionar els recursos materials de què disposin.
c) Assistir i, si escau, informar els òrgans col·legiats en què ha de participar, per raó de rang, càrrec o àmbit competencial.
d) Promoure i mantenir, d'acord amb les previsions legals, relacions amb òrgans d'altres administracions que desenvolupen funcions de control similars, i també amb entitats d'àmbit privat que treballen en aquestes mateixes matèries.
e) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries de la competència de la Intervenció General.
f) Planificar i dissenyar els projectes relatius a les funcions que té, i també gestionar, mantenir i explotar les bases de dades que en derivin.
g) Vetllar per l'aplicació del principi de transparència en l'àmbit de les seves funcions.
h) Vetllar per l'aplicació de l'Administració digital en l'àmbit de les seves funcions.
i) Dirigir, coordinar, assessorar i inspeccionar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del sector públic de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
 data actualització (31/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya