Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor de Protecció de Dades

Responsable

Sra.   Montserrat Torrent i Robledo

Càrrec

presidenta del Consell Assessor de Protecció de Dades (e.f.)

Adreça
Carrer del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a.
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 552 78 00
Adreça web

Funcions

Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director o directora de l'Autoritat.

Emetre informe sobre els projectes d'instruccions de l'Autoritat que li siguin sotmesos.

Emetre informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'Autoritat que el director o directora proposi.

Assessorar el director o directora de l'Autoritat en aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

Elaborar un informe preceptiu previ a l'aprovació de la plantilla del personal de l'Autoritat.

Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de personal eventual de l'Autoritat.

Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i demanar al director o directora l'establiment de criteris en la matèria.

Components

La renovació dels membres del Consell Assessor de Protecció de Dades es duu a terme cada cinc anys d'acord amb els estatuts de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
  • El president o presidenta.
  • Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres cinquenes parts. Si no obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta.
  • Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades pel Govern.
  • Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, designades pel Consell de Governs Locals.
  • Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Una persona experta en informàtica, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.
  • Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
  • El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
El director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades assisteix a les reunions del Consell Assessor de Protecció de Dades amb veu i sense vot.

Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actua de secretari o secretària del Consell.


data actualització (14/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya