Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran


Adreça
Passeg dera Libertat, 16
Població
25530  Vielha e Mijaran
Telèfon
973 64 18 01
Fax
973 64 18 01

Funcions

Àmbit d'actuació: L'àmbit territorial de la Comissió abasta els municipis de: Arres, Bausen, es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran i Vilamós.


Correspon a les comissions territorials d'urbanisme:

 • Emetre informes en el procediment d'avaluació ambiental
 • Resoldre expedients de planejament:

a) L'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
b) L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d'exercir aquesta competència, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fan referència les lletres a, b, c i f de l'article 67.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i els plans especials urbanístics a què fa referència la lletra e) de l'article 67.1 l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
d) L'aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
e) L'aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.

 • Autoritzacions d'obres en sòl no urbanitzable
 • Informar estudis de detall, projectes d'urbanització i  instruments de gestió
 • Informes sobre l'autorització d'usos i obres provisionals

Components

President: el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Vicepresident: el síndic de l'Aran i el/la director/a general d'Urbanisme

Integren també la Comissió:

 1. El cap del Servei Territorial d'Urbanisme.
 2. El director o la directora de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme del Consell General d’Aran.
 3. La persona titular de la delegació territorial del Govern de la Generalitat o persona en qui delegui.
 4. Una persona en representació del departament competent en matèria de medi ambient, designada per la persona titular del departament.
 5. La persona titular de la direcció dels Serveis Territorials del Departament competent en matèria d’urbanisme.
 6. Una persona designada per la persona titular de cadascun dels departaments de la Generalitat que tinguin competència en alguna o de les matèries següents o en diverses: agricultura, medi natural, cultura, comerç, demarcació territorial, energia, habitatge, indústria, mobilitat, ordenació del territori, patrimoni cultural, protecció civil, salut, turisme i ensenyament, sempre que aquests departaments no hagin transferit les seves competències d’informe de planejament urbanístic al Consell General d’Aran.
 7. Tres persones del Consell General d’Aran. Aquestes vocalies s’han de renovar després de cada elecció dels consellers generals, o en qualsevol altre moment quan ho consideri oportú el Consell que les designa.
 8. Dues persones, membres dels ens locals de la Val d’Aran, designades per les organitzacions associatives d’entitats locals més representatives de Catalunya. Aquestes vocalies s’han de renovar després de cada procés electoral municipal o, en qualsevol altre moment, quan ho considerin oportú les organitzacions associatives que les designen.
 9. Dues persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient, de lliure designació per part del titular del departament competent en matèria d’urbanisme, a proposta dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries.

La secretaria és exercida per una persona funcionària del departament competent en matèria d'urbanisme, designada per la presidència de la Comissió, i actua amb veu i sense vot.data actualització (24/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya