Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Tributs i Joc

    Organigrama

Responsable

Sra.   Natàlia Caba i Serra

Càrrec

Directora general de Tributs i Joc

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 554 15 85
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar i dissenyar la política tributària de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències en el marc del règim de finançament i cessió de tributs vigent, així com proposar i elaborar la normativa tributària corresponent.

b) Interpretar la normativa tributària pròpia i dictar les resolucions, instruccions i circulars oportunes, així com proposar les disposicions interpretatives o aclaridores de les lleis i altres normes de matèria tributària que, amb caràcter vinculant per als òrgans de l'Administració tributària, dicti la persona titular del Departament.

c) Elaborar els estudis econòmics i jurídics necessaris per al compliment de les funcions anteriors i fer les estimacions dels ingressos tributaris i dels beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

d) Col·laborar amb l'Agència Tributària de Catalunya i participar en la seva Junta de Govern.

e) Col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i participar en els òrgans de coordinació de la gestió tributària i actuar com a òrgan de relació amb la direcció general competent en matèria tributària de l'Estat per impulsar accions normatives i obtenir criteris interpretatius de la normativa reguladora dels tributs estatals cedits i no cedits.

f) Donar suport tècnic en matèria juridicotributària als representants de la Generalitat de Catalunya dins els òrgans de participació en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i, si escau, al futur consorci entre aquesta Agència i l'Agència Tributària de Catalunya; i també a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l'òrgan que tingui atribuïdes les funcions de suport en matèria de traspassos.

g) Supervisar la gestió del model de política fiscal corporativa d'assistència en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen i adoptar les directrius, els criteris, les recomanacions i els processos que es considerin necessaris.

h) Proposar i elaborar la normativa de joc i apostes, emetre informes tècnics en aquesta matèria i resoldre les consultes que els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat formulin.

i) Concedir les autoritzacions dels jocs i les apostes, supervisar la inscripció i el registre de persones, empreses i entitats titulars de jocs i apostes, així com dels establiments o locals on es practica l'activitat.

j) Gestionar i controlar els òrgans administratius d'inspecció i tècnics per exercir les competències i funcions que la normativa estableix en matèria de joc i apostes.

k) Elaborar els plans d'inspecció en matèria de joc i apostes.

l) Dirigir el Registre de persones que tenen prohibida l'entrada als establiments de joc a Catalunya.

m) Resoldre, si escau, els expedients sancionadors i els recursos o trametre'n la proposta de resolució a l'òrgan competent perquè els resolgui.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 
data actualització (03/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya