Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Deute Públic i Operacions Financeres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alba Currià Reynal

Càrrec

subdirectora general de Deute Públic i Operacions Financeres

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 81 82
Fax
93 552 82 80
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar la proposta de programa anual d'endeutament de la Generalitat de Catalunya.
b) Analitzar, negociar i presentar propostes d'operacions d'endeutament de la Generalitat de Catalunya en qualsevol modalitat, efectuant els tràmits necessaris per fer-ne possible la formalització.
c) Gestionar l'endeutament de la Generalitat de Catalunya proposant les operacions de cobertura de risc de tipus d'interès i de canvi, de refinançament i altres, amb l'objectiu de minimitzar el cost i millorar-ne l'estructura en funció de les condicions de mercat.
d) Coordinar les actuacions per donar compliment a les obligacions d'informació i procediments que estableixi l'Administració General de l'Estat en relació amb els mecanismes extraordinaris de finançament a les comunitats autònomes, línies de finançament directe i altres mecanismes ordinaris que es puguin posar en funcionament i als quals sol·liciti accedir la Generalitat de Catalunya.
e) Supervisar les actuacions corresponents a l'organització del mercat de deute de la Generalitat de Catalunya i dels instruments necessaris perquè el deute esmentat arribi a un ventall ampli de subscriptors.
f) Dirigir, supervisar i assessorar les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat de Catalunya en la formalització i gestió del seu endeutament, col·laborar en la preparació de plans d'equilibri econòmic i financer, així com en propostes de finançament estructurat per a projectes que han de dur a terme les entitats i empreses de la Generalitat de Catalunya.
g) Analitzar, negociar i preparar la formalització dels avals que presti la Generalitat de Catalunya.
h) Efectuar el seguiment de l'endeutament de la Generalitat de Catalunya i les entitats i empreses públiques que en depenen i elaborar-ne informes de situació; proposar les millores adients en les aplicacions informàtiques corresponents; i també elaborar previsions i planificar l'evolució de l'endeutament de la Generalitat de Catalunya i les entitats i empreses públiques que en depenen.
i) Elaborar la informació i les publicacions adreçades als inversors institucionals i a altres agents que intervenen en els mercats financers, tot procurant-ne una difusió adequada que contribueixi a potenciar la imatge de la Generalitat de Catalunya com a emissora de deute.
j) Efectuar un seguiment de la conjuntura econòmica i financera i de la incidència que té en els tipus d'interès i condicions de finançament, i també dels mercats primaris i secundaris de renda fixa i de les seves repercussions en les condicions de les emissions de deute de la Generalitat de Catalunya.
k) Coordinar les actuacions derivades de la gestió de l'endeutament amb la Direcció General de Pressupostos, la Intervenció General i l'Assessoria Jurídica.
l) Instruir els expedients respecte a les sol·licituds de les entitats rectores de centres de contractació i liquidació de valors o altres entitats que s'hi relacionen en matèria d'aprovació i modificació d'estatuts, membres dels òrgans rectors, pressupostos anuals, admissió de valors a cotització i altres supòsits en què sigui preceptiu, així com elevar al director o directora general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.
m) Elaborar les propostes de regulació i foment adreçades a la potenciació dels mercats organitzats amb seu a Catalunya i la plaça financera de Barcelona i proposar les mesures i les disposicions adequades per al desplegament efectiu de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de mercat de valors i institucions d'inversió col·lectiva.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya