Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Domínguez i Vasallo

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00

Funcions

A l'Àrea d'Organització, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per la seva avaluació.
b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals i del dimensionament de la plantilla del Departament i entitats i organismes adscrits, així com assegurar la seva implementació i avaluació.
c) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.
d) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.
e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.
f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament i entitats i organismes adscrits, així com de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.
g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica.
h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i entitats i organismes adscrits. i) Coordinar i supervisar els continguts dels sistemes d'informació ciutadana del Departament i entitats i organismes adscrits, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els diferents canals presencials, telefònics i telemàtics d'atenció ciutadana disponibles.
j) Coordinar els continguts del Departament i entitats i organismes adscrits als sistemes interdepartamentals d'informació ciutadana.
k) Coordinar i supervisar els continguts telemàtics de difusió i informació interna del Departament i entitats i organismes adscrits mitjançant la intranet corporativa.
l) Coordinar l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel que fa a l'àmbit d'actuació de l'Àrea d'Organització i establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea esmentada per a la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament i entitats i organismes adscrits.
m) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
n) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i l'evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de l'execució en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
o) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament i entitats i organismes adscrits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació.
p) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.
q) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (07/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya