Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Domínguez i Vasallo

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A l'Àrea d'Organització, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per la seva avaluació.

b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals i del dimensionament de la plantilla del Departament i entitats i organismes adscrits, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

c) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.

d) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.

e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament i entitats i organismes adscrits, així com de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica.

h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i entitats i organismes adscrits.

i) Coordinar i supervisar els continguts dels sistemes d'informació ciutadana del Departament i entitats i organismes adscrits, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els diferents canals presencials, telefònics i telemàtics d'atenció ciutadana disponibles.

j) Coordinar els continguts del Departament i entitats i organismes adscrits als sistemes interdepartamentals d'informació ciutadana.

k) Coordinar i supervisar els continguts telemàtics de difusió i informació interna del Departament i entitats i organismes adscrits mitjançant la intranet corporativa.

l) Coordinar l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel que fa a l'àmbit d'actuació de l'Àrea d'Organització i establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea esmentada per a la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament i entitats i organismes adscrits.

m) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

n) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i l'evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de l'execució en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

o) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament i entitats i organismes adscrits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació.

p) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

q) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (25/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya