Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans (DGP)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esperança Cartiel Armida

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans (DGP)

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Planificar, impulsar i desenvolupar les polítiques de personal de la Direcció General, així com fer-ne el seguiment i l'avaluació.
 
Supervisar la gestió ordinària i l'aplicació del règim estatutari del personal del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Planificar, elaborar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de Mossos d'Esquadra, i els processos selectius vinculats a la seva carrera professional.

Formular propostes de modificació de la relació de llocs de treball, proposar la valoració dels llocs de treball i participar en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra.

Supervisar la preparació de la documentació necessària per a la confecció del capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General i fer el seguiment de la seva execució.

Col·laborar en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes d'informació de personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Realitzar estudis i preparar propostes de disposicions de caràcter general, circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Col·laborar amb la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis en les propostes i activitats relatives a la prevenció de riscos laborals dels membres del cos de Mossos d'Esquadra.

Participar en l'avaluació de l'exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d'accés a places, categories i llocs de treball adscrits a la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, quan se li encomani.

Planificar, impulsar i desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, vetllar pel compliment dels acords que s'hi subscriguin i organitzar i supervisar l'exercici dels drets sindicals i dels processos electorals en el cos de Mossos d'Esquadra.

Col·laborar en la definició dels sistemes de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra i vetllar pel seu impuls i desenvolupament.

Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l'estat de salut del personal del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i fer el seguiment des del punt de vista mèdic i psicològic de l'absentisme per contingències comunes d'aquest personal, així com detectar les situacions d'invalidesa i instar, si escau, als òrgans competents l'inici dels procediments de reconeixement d'aquestes situacions.

Participar en la tramitació de l'expedient per a l'adaptació del lloc de treball en els procediments de reconeixement de segona activitat del personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, així com impulsar la gestió i participar, si s'escau, en els tribunals mèdics previstos en aquests procediments.

Analitzar, dissenyar i avaluar els procediments i circuits en l'àmbit de les seves competències i exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (10/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya