Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Pressupostos

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Tarrach Colls

Càrrec

Directora general de Pressupostos

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Vetllar pel compliment del principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del conjunt del sector públic de la Generalitat, tant en termes anuals com pluriennals, i determinar-ne els sostres de despesa.
b) Planificar i programar els pressupostos d'ingressos i despeses de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic a mitjà i a llarg termini.
c) Desenvolupar i coordinar les actuacions dirigides a l'elaboració anual de l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i la documentació annexa.
d) Gestionar les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya i els compromisos pluriennals i analitzar-ne l'oportunitat.
e) Analitzar la previsió i fer el seguiment i control de les retribucions i de les despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.
f) Planificar, coordinar la programació i analitzar les inversions de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu 
sector públic i fer-ne el seguiment, i promoure les vies de finançament més eficients.
g) Fer el seguiment de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic i analitzar l'eficàcia i eficiència dels ingressos i les despeses públiques i dels resultats que se n'obtenen.
h) Analitzar les propostes d'acords, disposicions i actuacions amb impacte pressupostari dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
i) Promoure i dur a terme l'avaluació econòmica de les polítiques, plans i programes de despesa i d'ingrés que apliquen o que proposen els departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.
j) Analitzar les relacions economicofinanceres interadministratives i intraadministratives i promoure sistemes de finançament eficaços, eficients i sostenibles.
k) Promoure la transparència de les finances públiques i dissenyar els sistemes d'informació
economicofinancera, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
l) Planificar i coordinar la formació en matèria pressupostària i d'avaluació econòmica i assessorar departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.
m) Elaborar i coordinar estudis en matèria de finances públiques.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya