Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Pressupostos

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Tarrach Colls

Càrrec

directora general de Pressupostos

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70

Funcions

a) Vetllar pel compliment del principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del conjunt del sector públic de la Generalitat, tant en termes anuals com pluriennals, i determinar-ne els sostres de despesa.
b) Planificar i programar els pressupostos d'ingressos i despeses de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic a mitjà i a llarg termini.
c) Desenvolupar i coordinar les actuacions dirigides a l'elaboració anual de l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i la documentació annexa.
d) Gestionar les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya i els compromisos pluriennals i analitzar-ne l'oportunitat.
e) Analitzar la previsió i fer el seguiment i control de les retribucions i de les despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.
f) Planificar, coordinar la programació i analitzar les inversions de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu 
sector públic i fer-ne el seguiment, i promoure les vies de finançament més eficients.
g) Fer el seguiment de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic i analitzar l'eficàcia i eficiència dels ingressos i les despeses públiques i dels resultats que se n'obtenen.
h) Analitzar les propostes d'acords, disposicions i actuacions amb impacte pressupostari dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
i) Promoure i dur a terme l'avaluació econòmica de les polítiques, plans i programes de despesa i d'ingrés que apliquen o que proposen els departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.
j) Analitzar les relacions economicofinanceres interadministratives i intraadministratives i promoure sistemes de finançament eficaços, eficients i sostenibles.
k) Promoure la transparència de les finances públiques i dissenyar els sistemes d'informació
economicofinancera, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
l) Planificar i coordinar la formació en matèria pressupostària i d'avaluació econòmica i assessorar departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.
m) Elaborar i coordinar estudis en matèria de finances públiques.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya