Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Supervisió i Tutela Financera

    Organigrama

Responsable

Sra.   Divina Alsinet i Bernadó

Càrrec

subdirectora general de Supervisió i Tutela Financera

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 81 46
Fax
93 552 82 32
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar l'evolució de la situació financera del sector públic local i assessorar en matèria d'hisendes locals.
b) Controlar l'endeutament de les entitats locals i dels ens que en depenen en relació amb el seu nivell de solvència, amb l'objectiu d'assegurar el manteniment de l'equilibri financer.
c) Analitzar i supervisar el seguiment dels plans de sanejament financers i dels plans econòmics i financers que correspon aprovar a les entitats locals i als ens que en depenen en determinades situacions, en el context de l'anàlisi de solvència i de l'estabilitat pressupostària.
d) Donar suport tècnic financer als òrgans de govern de les entitats locals per al compliment de les obligacions establertes per la normativa de tutela financera.
e) Impulsar marcs i convenis de col·laboració entre el conjunt d'entitats financeres i les entitats locals, que facilitin l'accés al crèdit.
f) Efectuar el seguiment de l'evolució del crèdit de les entitats locals i de la incidència que tingui en els objectius d'estabilitat pressupostària.
g) Instruir els expedients respecte de les sol·licituds que les entitats locals de Catalunya i els ens que en depenen presentin al Departament sobre operacions d'endeutament i avals, amb la valoració, si escau, dels plans de sanejament financer aportats, informes preceptius d'escenaris pressupostaris i informes preceptius d'adquisició i alienació de valors mobiliaris, i altres supòsits en què sigui preceptiu; i també elevar al director o directora general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.
h) Establir sistemes d'informació sobre la situació econòmica i financera de les entitats locals i dels ens que en depenen per registrar el nivell i característiques del seu endeutament i la informació econòmica necessària per efectuar-ne l'anàlisi de la solvència.
i) Col·laborar en l'exercici de les funcions que atribueixi la normativa vigent al departament competent en matèria d'economia i finances sobre les entitats de crèdit, sobre les fundacions especials i altres entitats jurídiques que s'hi vinculen.
j) Exercir la supervisió financera del pressupost, l'objecte, l'activitat i la continuïtat de les fundacions especials que la Generalitat de Catalunya tutela.
k) Proposar les mesures i disposicions adequades per al desplegament efectiu de les competències del departament competent en matèria d'economia i finances, en matèria d'entitats de crèdit, fundacions especials i altres entitats jurídiques que s'hi vinculen.
l) Analitzar la situació financera, la qualitat de gestió i les perspectives d'evolució del sector de les seccions de crèdit de les cooperatives, i elevar els informes i les conclusions corresponents a la consideració del director o directora general per adoptar les actuacions que siguin pertinents.
m) Prestar suport tècnic i assessorament financer per implementar les actuacions de supervisió que han d'adoptar les seccions de crèdit de les cooperatives.
n) Proposar les mesures i les disposicions adequades i coordinar i promoure actuacions entre els departaments de la Generalitat de Catalunya, el sector cooperatiu, les entitats locals i les entitats financeres per millorar la transparència, la solvència i la liquiditat de les seccions de crèdit de les cooperatives.
o) Impulsar marcs i convenis de col·laboració entre el conjunt d'entitats financeres i cooperatives amb secció de crèdit, que facilitin l'accés al crèdit a les cooperatives i als seus socis.
p) Exercir les funcions de supervisió prudencial, en coordinació directa amb la Inspecció Financera, en matèria de seccions de crèdit de cooperatives, així com fer el seguiment dels requeriments que en derivin.
q) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya