Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora Sobre la Publicitat de Productes Sanitaris Adreçada al Públic


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Estudiar i analitzar les sol·licituds d'autorització de la publicitat adreçada al públic dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro inserida en mitjans de difusió de caràcter general, i emetre un dictamen, de caràcter no vinculant, sobre la pertinença o no de la seva autorització.
Informar i assessorar des del punt de vista tècnic per tal que la publicitat dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro s'ajustin a la normativa vigent.
Proposar als òrgans competents les mesures que procedeixin per a l'aplicació de la normativa sobre productes sanitaris i els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.
Informar i assessorar per tal que la publicitat dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro s'atinguin a la normativa vigent amb relació a la no-discriminació per raó de sexe.

Components

La Comissió Assessora sobre la publicitat de productes sanitaris adreçada al públic està composta per:
a) Un president o una presidenta, que serà la persona titular de la Direcció General d'OrdenacióProfessional i Regulació Sanitària o persona en que delegui.
b) Dues persones en representació de la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, una de les quals n'assumirà la vicepresidència en cas d'absència del president o la presidenta, i l'altra les funcions pròpies de la secretaria de l'òrgan.
c) Una persona en representació de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.
d) Una persona en representació del departament competent en matèria de consum.
e) Una persona en representació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
f) Una persona en representació de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN-Catalunya).
g) Una persona en representació de les persones consumidores proposada per la Comissió Permanent del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, creada pel Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
h) Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
i) Una persona en representació de l'Associació Espanyola per a l'Autocura de la Salut (ANEFP).
Un/una vicepresident/ta, que serà la persona titular de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, que actuarà de president en absència d'aquests.
Dues persones en representació de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, una de les quals actuarà com a secretari/ària.
Una persona en representació de l'Assessoria Jurídica del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Una persona en representació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
Una persona en representació de l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM).
Una persona en representació de la Federació Nacional d'Empreses d'Instrumentació Científica, Mèdica, Tècnica i Dental (FENIN-Catalunya).
Una persona en representació d'una organització de persones consumidores i usuàries.
Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.


data actualització (11/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya