Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Isidre Estivill i Galdón

Càrrec

sub-director general d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 81

Funcions

a) Informar dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

b) Informar preceptivament de qualsevol proposta de disposició, legal o reglamentària, que contingui aspectes relatius a personal, com també dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

c) Proposar, elaborar i tramitar els avantprojectes de llei, les disposicions de caràcter general i els acords del Govern en matèria de personal que corresponen al departament competent en matèria de funció pública.

d) Elaborar les circulars i les instruccions sobre personal que li siguin encomanades per a l'aplicació i el desenvolupament de la normativa, proposar els criteris de coordinació adequats per a la seva aplicació, i supervisar-ne l'aplicació.

e) Assessorar, prestar suport tècnic i emetre informes sobre les consultes que li siguin formulades i sobre el règim jurídic de la funció pública.

f) Exercir les funcions que preveu la legislació vigent sobre el règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs i del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

g) Exercir, com a cap de la Inspecció General de Serveis de Personal, la vigilància del compliment de les nomes de funció pública i la supervisió i coordinació de les funcions inspectores.

h) Elaborar estudis i informes sobre recursos o reclamacions formulats contra els actes emesos en matèria de personal i elaborar, si s'escau, les propostes de resolució que corresponen als òrgans actius de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

i) Supervisar la tramitació d'expedients dels recursos contenciosos interposats en matèria de funció pública.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Les funcions esmentades en l'apartat anterior s'entenen sens perjudici de les competències i funcions assignades específicament per la normativa dels serveis jurídics a l'Assessoria Jurídica del Departament.
data actualització (28/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya