Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Isidre Estivill i Galdón

Càrrec

sub-director general d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 81

Funcions

a) Informar dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

b) Informar preceptivament de qualsevol proposta de disposició, legal o reglamentària, que contingui aspectes relatius a personal, i dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

c) Proposar, elaborar i tramitar els avantprojectes de llei, les disposicions de caràcter general i els acords del Govern en matèria de personal que corresponen al departament competent en matèria de funció pública.

d) Elaborar les circulars i les instruccions sobre personal que li siguin encomanades per a l'aplicació i el desenvolupament de la normativa, proposar els criteris de coordinació adequats per a la seva aplicació i supervisar-la.

e) Assessorar, prestar suport tècnic i emetre informes sobre les consultes que li siguin formulades i sobre el règim jurídic de la funció pública.

f) Exercir les funcions que preveu la legislació vigent sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

g) Exercir, com a cap de la Inspecció General de Serveis de Personal, la vigilància del compliment de les nomes de funció pública i la supervisió i coordinació de les funcions inspectores.

h) Elaborar estudis i informes sobre recursos o reclamacions formulats contra els actes emesos en matèria de personal i elaborar, si escau, les propostes de resolució que corresponen als òrgans actius de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

i) Supervisar la tramitació d'expedients dels recursos contenciosos interposats en matèria de funció pública.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 
data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya