Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Funció Pública

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Sorribas i Arenas

Càrrec

directora general de Funció Pública

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28
Horari de registre i d'atenció
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancades.

Funcions

a) Participar en la definició del marc general d'ocupació pública a Catalunya mitjançant l'impuls de polítiques, criteris i directrius en matèria de recursos humans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

b) Donar suport al disseny i l'execució de les reformes de la funció pública.

c) Fer-se càrrec de les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal funcionari, estatutari i laboral en matèria de negociació col·lectiva, i coordinar l'actuació sindical dels diferents departaments.

d) Planificar i supervisar les actuacions relacionades amb la provisió de llocs de treball, competència de la Direcció General de Funció Pública, i impulsar els processos de provisió definitiva departamentals.

e) Planificar i supervisar els processos de selecció del personal al servei de la Generalitat, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans o organismes.

f) Planificar i aprovar la convocatòria, en el seu àmbit de competència, dels processos selectius i de provisió, les bases generals i específiques respectives; nomenar els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció, així com nomenar o destinar els funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

g) Supervisar i coordinar les actuacions en matèria de gestió de llocs de treball, carrera professional, retribucions, gestió del rendiment, situacions administratives, incidències i incompatibilitats del personal de l'Administració de la Generalitat.

h) Garantir la fiabilitat dels sistemes d'informació corporatius de recursos humans i del portal de l'empleat, així com coordinar la millora contínua dels processos informàtics en les aplicacions de recursos humans de caràcter transversal.

i) Supervisar i coordinar el suport i l'assessorament jurídic en matèria de funció pública.

j) Planificar, supervisar i coordinar l'actuació de la inspecció general de serveis de personal i l'assistència a les unitats de recursos humans dels departaments.

k) Impulsar i coordinar la confecció de l'oferta d'ocupació pública per tal que sigui elevada al Govern perquè l'aprovi.

l) Dirigir, impulsar, coordinar i ordenar els serveis de prevenció de riscos, salut i seguretat laborals, avaluar-ne l'actuació i proposar les mesures corresponents.

m) Fomentar la igualtat d'oportunitats entre el personal de l'Administració de la Generalitat, amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional.

n) Impulsar, en l'àmbit de la funció pública, les polítiques d'acció i integració social, i elaborar els programes corresponents.

o) Impulsar i coordinar les mesures i els projectes de dimensionament de les plantilles dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats instrumentals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (15/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya