Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Responsable

Sr.   Miquel Puig i Raposo

Càrrec

director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Adreça
Carrer del Gran Capità, 2-4 Edifici Nexus
Població
08034  Barcelona
Telèfon
93 205 64 64
Fax
93 205 69 79
Adreça web

 

NIF

Q-5856253-I

 

Funcions

L'objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d'escala, aconseguir millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

A tal efecte, el CSUC té la voluntat d'assolir les finalitats següents:
  • La gestió coordinada de serveis comuns.
  • La gestió compartida d'infraestructures.
  • La prestació i/o contractació conjunta de recursos i serveis.
  • La realització d'activitats de projecció internacional de les entitats consorciades i d'interacció d'aquestes amb el seu entorn social, econòmic i cultural.
  • La proposta, planificació, impuls, coordinació i gestió de programes, projectes i iniciatives comunes.
  • La cooperació amb altres centres de naturalesa o activitats similars.
  • Qualsevol altra que li deleguin les entitats consorciades, i les que siguin necessàries per al millor compliment del seu objectiu fonamental.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de duració indefinida, amb capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableixi la normativa aplicable a les entitats consorciades i en el marc del seus Estatuts.

El CSUC té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per realitzar actes d'administració i de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació vigent aplicable en cada supòsit, l'objectiu i les finalitats que estableixen els seus Estatuts.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Minoritària Directa.

El CSUC està integrat pels següents membres:

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria d'universitats.
La Universitat de Barcelona (UB).
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
La Universitat Pompeu Fabra (UPF).
La Universitat de Lleida (UdL).
La Universitat de Girona (UdG).
La Universitat Rovira i Virgili (URV).
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La Universitat Ramon Llull (URL).
La Universitat de Vic (UVic).

Podran integrar-se al Consorci altres entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb les del Consorci i en particular en els àmbits d'educació superior, recerca i transferència de coneixement, i que puguin contribuir al millor compliment del seu objectiu. La incorporació de nous membres comportarà l'ampliació del nombre de membres del Consell de Govern i, si escau, de la resta d'òrgans del Consorci, que es determinin en l'acord d'admissió, i en els termes, les regles de proporcionalitat i les condicions que s'hi estableixin.


data actualització (20/12/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya