Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Gestió dels Ingressos i de Recaptació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Ripoll i Moliné

Càrrec

cap de la Secció de Gestió dels Ingressos i de Recaptació

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar i gestionar els ingressos derivats de les sancions imposades per infraccions contra la normativa en matèria de trànsit

Tramitar i avaluar els expedients de devolució d'ingressos indeguts pel que fa a la recaptació de multes per sancions de trànsit i proposar-ne la devolució.

Gestionar els ingressos derivats de la recaptació de taxes corresponents als serveis prestats pel Servei Català de Trànsit.

Elaborar, per a la seva tramitació, la proposta d'expedició de les certificacions de descobert corresponent, una vegada comprovat que la resolució sancionadora ha estat notificada segons el procediment legalment establert.

Coordinar i controlar els deutes pendents un cop finalitzat el període voluntari per al pagament i iniciar els tràmits per a l'exigibilitat en via executiva.

Controlar la gestió dels ingressos propis del Servei Català de Trànsit mitjançant la via executiva i fer-ne el seguiment.

Analitzar el funcionament de la via de constrenyiment del procediment sancionador en matèria de trànsit, estudiar incidències i proposar-hi millores.

Tramitar i gestionar els recursos administratius en via executiva i fer les propostes per a la seva resolució.

Tramitar i gestionar les peticions de suspensions d'execució en via executiva i les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de deutes.

Tramitar les reclamacions economicoadministratives, fer-ne el seguiment i mantenir les relacions de coordinació necessàries amb la Junta de Finances.

Controlar i gestionar les anul·lacions, prescripcions, insolvències i qualsevol altra incidència que es produeixi relacionada amb els ingressos del Servei Català de Trànsit.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (30/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya