Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a Lleida


Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003  Lleida
Telèfon
973 70 35 00
Fax
973 27 01 33

Funcions

  • Informar de les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament el seu àmbit territorial.
  • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si s'escau, de les de les seves entitats dependents o vinculades en el seu àmbit territorial.
  • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en el seu àmbit territorial.
  • Donar suport a la persona titular de la delegació territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments.
  • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, o als departaments, totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el territori.
  • Assessorar el delegat o delegada territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions.
  • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments.
  • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial.
  • Facilitar l'acció de govern en el seu àmbit territorial.

Components

Són membres del Consell el delegat o delegada territorial del Govern, que el presideix, i els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori. Actuarà com a secretari o secretària del Consell la persona titular de la secretaria de la delegació territorial del Govern corresponent. Igualment, el president o presidenta del Consell podrà convocar a les sessions del Consell les persones representants de les entitats vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat de la demarcació territorial corresponent informant, prèviament, dels temes a tractar a la direcció de l'organisme i al/la director/a dels serveis territorials del departament al que estigui adscrit o es relacioni.

Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al/a la president/a del Consell de Direcció.

El Consell es reunirà almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el/la seu/seva president/a.


data actualització (21/04/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya