Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Assessorament Jurídic (DGPEIS)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Viñals Artigas

Càrrec

cap del Servei d'Assessorament Jurídic (DGPEIS)

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 09
Fax
93 551 24 62
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon al Servei d'Assessorament Jurídic l'exercici de les funcions següents, que s'han d'exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l'advocat o advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament:

Donar suport jurídic i assessorament a les unitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Assessorar jurídicament la persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments en els assumptes de la seva competència.

Revisar i/o preparar els esborranys de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèries pròpies de la Direcció General.

Participar en l'elaboració i/o revisió d'avantprojectes de llei, disposicions de caràcter general, circulars i instruccions sobre matèries que són competència de la Direcció General.

Revisar jurídicament els convenis i contractes administratius, civils o mercantils sobre matèries que siguin competència de la Direcció General.

Donar suport jurídic als processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball que afectin a la Direcció General.

Fer el seguiment dels procediments judicials que afectin la Direcció General, i, si escau, preparar els antecedents, expedients i informes en relació amb aquests procediments.

Instruir i coordinar la tramitació dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General i elaborar la corresponent proposta de resolució.

Donar suport jurídic en matèria d'aplicació de règim disciplinari del personal adscrit a la Direcció General i, si escau, la instrucció dels procediments disciplinaris que s'incoïn.

Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.

Les funcions que estableix l'apartat 1 s'han d'entendre sens perjudici de les funcions d'assessorament en dret reservades als advocats que integren el cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya.


data actualització (28/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya