Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

La Comissió de programació i ordenació acadèmica té les competències següents:
a) L'estudi previ als informes que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya hagi d'emetre en relació amb la Programació universitària de Catalunya, la creació d'universitats i les places de nou accés dels centres universitaris propis de les universitats públiques i dels centres adscrits.
b) Conèixer els estudis de doctorat i altres estudis de postgrau i els programes d'extensió universitària, d'actualització i de formació continuada.
c) Fer el seguiment de les activitats de l'oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya encarregada de potenciar la plena integració de les universitats en l'espai europeu d'ensenyament superior.
d) Proposar les mesures de coordinació per a l'establiment del règim de convalidacions i adoptar, d'acord amb la normativa vigent, les mesures pertinents per facilitar la trasportabilitat dels crèdits i la mobilitat dels estudiants en el marc del sistema universitari de Catalunya i de l'espai europeu d'educació superior.
e) Proposar les mesures pertinents per impulsar i coordinar la progressiva i plena harmonització dels cicles d'estudis i les denominacions dels títols propis de les universitats al sistema europeu de titulacions.
f) Adaptar, d'acord amb la normativa vigent, el disseny del suplement europeu al títol a les especificitats del sistema universitari de Catalunya.
g) Coordinar els processos que portin a terme les universitats per assolir la convergència europea en les titulacions.
h) Informar del grau de demanda dels diferents estudis del sistema universitari català, així com de les magnituds i els indicadors del sistema universitari català en comparació amb altres països, en especial amb el conjunt de l'espai europeu d'educació superior.
i) Les altres competències que li encomani la Junta.

Components

La Comissió de programació i ordenació acadèmica té la composició següent:

a) President o presidenta: el director o la directora general d'Universitats.

b) Vocals: la comissió permanent té com a vocals un o una representant designat o designada per cada universitat pública i la Universitat Oberta de Catalunya. La comissió plenària té com a vocals, a més, un o una representant designat o designada per cada universitat privada que s'hagi acollit a la programació universitària de Catalunya.
Hi actua com a secretari el/la secretari/ària general del CIC.


data actualització (15/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya