Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Responsable

Sr.   Miquel Curanta i Girona

Càrrec

director de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Adreça
Passatge de la Banca, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 70
Fax
93 316 28 29
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

 

NIF

Q-0801212-B

 

Funcions

- Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a la creació i a llur producció i difusió.
- Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses culturals establint i gestionant programes orientats a la prestació de suport tècnic i al foment de l'activitat econòmica i ocupacional en l'àmbit de la cultura.
- Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors artístics i culturals.
- Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar les noves a implantar-se.
- Promoure el talent, la innovació i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.
- Promoure la creació, la producció i la distribució en l'àmbit de les tecnologies digitals.
- Impulsar el consum cultural intern promovent circuits nacionals i col·laborar en l'exportació de productes culturals en circuits estatals i internacionals, especialment dels expressats en llengua catalana o occitana aranesa, impulsant la presència d'empreses i creadors culturals a l'exterior.
- Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que promouen el desenvolupament de les empreses culturals i de la creació artística i cultural, i donar suport a llurs iniciatives.
- Facilitar les relacions entre les empreses culturals i les administracions públiques.
- Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les empreses culturals.
- Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial destinen a la creació artística i cultural i a les empreses culturals.
- Fomentar les accions formatives d'interès per al desenvolupament de les empreses culturals.
- Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació artística i cultural i les empreses culturals.
- Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la cultura occitanes araneses.
- Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació.

L'Institut Català de les Empreses Culturals, per a complir les seves funcions, pot:
- Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l'Institut. Amb l'aprovació prèvia del Govern, l'Institut pot participar en consorcis amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.
- Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions legalment establertes, per a dur a terme qualsevol activitat econòmica relacionada amb les funcions que estableix aquesta llei.
- Participar en operacions de capital risc i en entitats d'aquesta naturalesa.
- Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l'accés a línies especials de crèdit.
- Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'Administració de la Generalitat i altres administracions amb relació al talent i les empreses de la cultura.
- Coproduir productes culturals de tot tipus amb entitats públiques o privades.

L'Institut Català de les Empreses Culturals, en aplicació de les accions de foment que estableix l'apartat 2.d, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i s'ha d'ajustar a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts públics a empreses, i també al marc legal vigent a Catalunya en matèria de llengua.

Funcions del director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals:
- Executar els acords del Consell d'Administració i subscriure els convenis necessaris per a executar-los.
- Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'Institut.
- Exercir la direcció del personal.
- Representar judicialment i extrajudicialment l'Institut en les actuacions pròpies de la seva administració.
- Elevar la proposta de resolució dels procediments de concessió dels ajuts de l'Institut a la presidència del Consell d'Administració.
- Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de l'Institut i les que li deleguin el Consell d'Administració i la presidència del Consell d'Administració.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern són el Consell General, el Consell d'Administració i el director o directora.
El Consell General de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per vint-i-cinc membres, com a màxim, segons la composició que es determini per reglament, amb els criteris següents:
a) És presidit pel conseller o consellera de Cultura.
b) Els representants públics han de tenir-hi majoria.
c) Hi ha d'haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de les entitats representatives dels ens locals, i d'organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.
d) La representació dels sectors de la creació i de les empreses culturals no pot ésser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.
El Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per tretze membres, segons la composició que es determini per reglament.
a) És presidit pel director o directora general del Departament de Cultura competent en l'àmbit d'actuació de l'Institut.
b) Hi ha d'haver vuit vocalies en representació dels departaments d'Administració de la Generalitat, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.
c) Les persones que ocupen les vocalies del Consell d'Administració hauran de ser ratificades pel Consell General.
El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals és nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, després d'escoltar el Consell General.data actualització (06/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya