Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Responsable

Sr.   Miquel Curanta i Girona

Càrrec

director de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Adreça
Passatge de la Banca, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 70
Fax
93 316 28 29
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

 

NIF

Q-0801212-B

 

Funcions

 • Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a la creació i a llur producció i difusió.
 • Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses culturals establint i gestionant programes orientats a la prestació de suport tècnic i al foment de l'activitat econòmica i ocupacional en l'àmbit de la cultura.
 • Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors artístics i culturals.
 • Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar les noves a implantar-se.
 • Promoure el talent, la innovació i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.
 • Promoure la creació, la producció i la distribució en l'àmbit de les tecnologies digitals.
 • Impulsar el consum cultural intern promovent circuits nacionals i col·laborar en l'exportació de productes culturals en circuits estatals i internacionals, especialment dels expressats en llengua catalana o occitana aranesa, impulsant la presència d'empreses i creadors culturals a l'exterior.
 • Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que promouen el desenvolupament de les empreses culturals i de la creació artística i cultural, i donar suport a llurs iniciatives.
 • Facilitar les relacions entre les empreses culturals i les administracions públiques.
 • Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les empreses culturals.
 • Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial destinen a la creació artística i cultural i a les empreses culturals.
 • Fomentar les accions formatives d'interès per al desenvolupament de les empreses culturals.
 • Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació artística i cultural i les empreses culturals.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la cultura occitanes araneses.
 • Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació.

L'Institut Català de les Empreses Culturals, per a complir les seves funcions, pot:

 • Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l'Institut. Amb l'aprovació prèvia del Govern, l'Institut pot participar en consorcis amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.
 • Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions legalment establertes, per a dur a terme qualsevol activitat econòmica relacionada amb les funcions que estableix aquesta llei.
 • Participar en operacions de capital risc i en entitats d'aquesta naturalesa.
 • Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l'accés a línies especials de crèdit.
 • Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'Administració de la Generalitat i altres administracions amb relació al talent i les empreses de la cultura.
 • Coproduir productes culturals de tot tipus amb entitats públiques o privades.


L'Institut Català de les Empreses Culturals, en aplicació de les accions de foment que estableix l'apartat 2.d, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i s'ha d'ajustar a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts públics a empreses, i també al marc legal vigent a Catalunya en matèria de llengua.

Funcions del director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals:

 • Executar els acords del Consell d'Administració i subscriure els convenis necessaris per a executar-los.
 • Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'Institut.
 • Exercir la direcció del personal.
 • Representar judicialment i extrajudicialment l'Institut en les actuacions pròpies de la seva administració.
 • Elevar la proposta de resolució dels procediments de concessió dels ajuts de l'Institut a la presidència del Consell d'Administració.
 • Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de l'Institut i les que li deleguin el Consell d'Administració i la presidència del Consell d'Administració.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


Els òrgans de govern són el Consell General, el Consell d'Administració i el director o directora.


El Consell General de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per vint-i-cinc membres, com a màxim, segons la composició que es determini per reglament, amb els criteris següents:

 • És presidit pel conseller o consellera de Cultura.
 • Els representants públics han de tenir-hi majoria.
 • Hi ha d'haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de les entitats representatives dels ens locals, i d'organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.
 • La representació dels sectors de la creació i de les empreses culturals no pot ésser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.


El Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per tretze membres, segons la composició que es determini per reglament.

 • És presidit pel secretari o secretària general del Departament de Cultura competent en l'àmbit d'actuació de l'Institut.
 • Hi ha d'haver vuit vocalies en representació dels departaments d'Administració de la Generalitat, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.
 • Les persones que ocupen les vocalies del Consell d'Administració hauran de ser ratificades pel Consell General.


El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals és nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, després d'escoltar el Consell General.
data actualització (04/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya