Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona

Responsable

Sr.   Eliseu Oriol i Pagès

Càrrec

director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona

Adreça
Carrer de Tarragona, 141-147
Població
08014  Barcelona
Telèfon
93 567 51 60
Fax
93 567 52 00
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Àmbit dels afers socials i les famílies
Tancat el 24 i el 31 de desembre.
Durant el mes d'agost, en horari d'atenció no es fa tramitació, només registre de documentació.
L'àmbit d'actuació dels Serveis Territorials a Barcelona és: Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat i Barcelonès.

*****************************************************************************

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h.

Observacions

Àmbit de treball
Tancat el 24 i el 31 de desembre.
Àmbit territorial: comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Funcions

Les funcions dels serveis territorials són:

a) Representar el Departament.
b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.
c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.
d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.
e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de treball, protecció social, igualtat, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, violència familiar, inclusió social, immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.
f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.
g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.
h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.
i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.
j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.
k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.
l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències en l'àmbit de treball.
m) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.
n) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.
o) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.
p) Coordinar l'exercici de les funcions dels òrgans i les unitats territorials del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el seu àmbit territorial.
q) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (17/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya