Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona

Responsable

Sra.   Lluïsa Nicolau i Galindo

Càrrec

directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona

Adreça
Carrer de Tarragona, 141-147
Població
08014  Barcelona
Telèfon
93 567 51 60
Fax
93 567 52 00
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Àmbit dels afers socials i les famílies

Tancat el 24 i el 31 de desembre.
Durant el mes d'agost, en horari d'atenció no es fa tramitació, només registre de documentació.

L'àmbit d'actuació dels Serveis Territorials a Barcelona és: Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, Bages, Osona, Anoia, Berguedà i Moianès.*****************************************************************************

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h.

Observacions

Àmbit de treball

A partir del 8 de juny de 2020 l'OAC ubicada en aquesta adreça reinicia l'atenció al públic però només s'atendrà amb cita prèvia obligatòria. La cita prèvia només es pot demanar per telèfon al 93 519 39 86 (atenció telefònica de 9 a 15 hores) . Des d'aquest telèfon també es pot demanar informació i realitzar consultes dels tràmits competència de l'OAC.

L'àmbit d'actuació dels Serveis Territorials a Barcelona és: Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, Bages, Osona, Anoia, Berguedà i Moianès.
Tancat el 24 i el 31 de desembre.

Funcions

Les funcions dels serveis territorials són:

a) Representar el Departament.
b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.
c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.
d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.
e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de treball, protecció social, igualtat, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, violència familiar, inclusió social, immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.
f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.
g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.
h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.
i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.
j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.
k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.
l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències en l'àmbit de treball.
m) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.
n) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.
o) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.
p) Coordinar l'exercici de les funcions dels òrgans i les unitats territorials del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el seu àmbit territorial.
q) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (13/09/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya