Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori dels Drets de la Infància


Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 552 45 95
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Per al compliment de les seves finalitats, l'Observatori dels Drets de la Infància té les funcions següents:

a) Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i als adolescents, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, de 20 de novembre de 1989, i amb el que estableixen els articles 3, 4 i 16 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

b) Assessorar als Departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de drets de la infància.

c) Promoure actuacions adreçades a afavorir el respecte dels drets de la infància i la defensa de la infància en situació d'especial vulnerabilitat i emetre recomanacions en aquest sentit.
 
d) Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de la infància i proposar l'adopció de noves regulacions o la modificació de les existents.

e) Formular propostes d'actuacions a l'organisme competent de la Generalitat en matèria de protecció de menors en relació amb les actuacions adreçades a l'atenció de la infància.

f) Aquelles altres que li encomani la persona titular del departament al que està adscrit.

Components

La composició de l'Observatori dels Drets de la Infància és la següent:

1) La presidència l'exerceix la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència.
 
2) La vicepresidència l'exerceix la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 
3) En són vocals les persones següents:
 • La persona titular de la Direcció General de Famílies.
 • La persona titular de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • La persona titular de la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.
 • Una persona designada i en representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • La persona responsable de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
 • Una persona en representació dels organismes, departaments i unitats directives següents, designada per la persona titular de l'òrgan respectiu:
 • Direcció General de Protecció Social.
 • Institut Català de les Dones.
 • Departament competent en matèria d'educació.
 • Departament competent en matèria de justícia.
 • Departament competent en matèria de salut.
 • Departament competent en matèria de treball.
 • Departament competent en matèria de participació.
 • Direcció General de Joventut.
 • Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.
4) Una persona designada i en representació de cada una de les entitats i òrgans següents:
 • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
 • Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
 • Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 • Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.
 • Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
 • Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Societat Catalana de Pediatria.
 • Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
 • Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
 • Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
 • Col·legi de Logopedes de Catalunya.
5) Dues persones designades i en representació de dues associacions de mares i pares d'alumnes, escollides, entre les que formen part del Consell Escolar de Catalunya, per la persona titular del Departament competent en matèria d'infància i adolescència.
 
6) Fins a deu persones en representació d'entitats públiques o privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de la infància. Aquestes entitats són designades per la persona que exerceix la presidència, a proposta de la persona que exerceix la vicepresidència.
 
7) Fins a un màxim de catorze persones expertes en l'àmbit d'infància, designades per la persona que exerceix la presidència, a proposta de la persona que exerceix la vicepresidència, buscant un equilibri en la procedència per tal de garantir la pluralitat, diversitat, paritat de gènere i diferents realitats territorials.
 
8) Dos representants del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya.
 
9) Una persona en representació del col·lectiu de joves extutelats/es.
 
10) Un coordinador o coordinadora de l'Observatori, que serà qui designi la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència, i que té com a funció principal garantir el suport tècnic a les tasques de l'Observatori, així com auxiliar el president o presidenta en aquelles funcions que li siguin encomanades, sense que impliqui la creació de cap nou lloc de treball.

Més informació


data actualització (19/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya